Meer geld voor verzorgingstehuizen

DEN HAAG, 18 OKT. Staatssecretaris Terpstra (Welzijn), de provincies en de vier grote steden hebben na een maandenlang conflict overeenstemming bereikt over de financiering van verzorgingstehuizen voor de komende vier jaar. Terpstra heeft haar ramingen over de inkomsten uit eigen bijdragen naar boven bijgesteld.

De financiering van de verzorgingstehuizen verloopt nu nog via de provincies, maar vanaf 1 januari 1997 zullen de bejaardenoorden van de Wet op de Bejaardenoorden worden overgeheveld naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De provincies innen nu zelf de opbrengsten uit de eigen bijdragen van bewoners van verzorgingshuizen, maar volgend jaar zal de inning van de eigen bijdragen via de AWBZ verlopen. De provincies krijgen dan uit de ziekenfondskas een bedrag op basis van geraamde inkomsten uit eigen bijdragen.

Volgens het IPO, de belangenorganisatie van de provincies, was er ongeveer 72 miljoen gulden meer nodig dan Terpstra had ingeschat. Zo niet dan zouden nog meer bedden komen te vervallen, vreesden de provincies, naast de ongeveer negenduizend plaatsen in verzorgingstehuizen die automatisch verdwijnen. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer drongen er bij de staatssecretaris op aan om de problemen over de financiering op te lossen.

Het ministerie heeft de schattingen naar boven bijgesteld, daarmee is het 'papieren conflict' voorlopig opgelost. De provincies vinden dat de ramingen nu een realistischer waarborg geven om de zorg in bejaardenoorden op peil te kunnen houden. Verder is afgesproken dat de provincies zich maximaal zullen inspannen om het aantal plaatsen in verzorgingshuizen met niet meer dan negenduizend plaatsen te verminderen. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris zullen ongeveer 1800 van die plaatsen weer in gebruik genomen worden als verpleegunits.