Minister zet bezuiniging natuur door

DEN HAAG, 17 OKT. Minister Van Aartsen (Landbouw) zal de voorgenomen bezuiniging van vier miljoen gulden in 1997 op aankopen van natuur- en reservaatsgebieden door Staatsbosbeheer en andere door het rijk gesubsidieerde organisaties doorzetten. Hij zegde de Kamer wel toe de bezuiniging te zullen heroverwegen als uit een studie blijkt dat de natuur niet voldoende wordt beheerd. Dit bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de Tweede Kamer.

De natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die nu veelal worden gefinancierd door de overheid, zullen in de toekomst minder terreinen beheren. Voor de aankoop van reservaatsgebieden door de organisaties is drie miljoen gulden minder beschikbaar in 1997. Op de aankoop van natuurterreinen door de Staat bezuinigt de minister volgend jaar 1 miljoen gulden. De VVD-minister ziet in de toekomst een grotere taak voor particulieren weggelegd om natuurgebieden te beheren.

De bezuinigingsmaatregelen van de minister zullen er toe leiden dat Staatsbosbeheer en de andere natuurorganisaties volgend jaar ongeveer tweehonderd hectare minder zullen aankopen dan aanvankelijk voorzien was. Dat moet vervolgens oplopen tot een jaarlijkse vermindering van zeshonderd hectare per jaar. Boerenland, geschikt voor natuurbeheer, werd voorheen met geld van de overheid opgekocht door natuurorganisaties.

De coalitiepartijen van de PvdA en D66 voelden aanvankelijk niets voor de bezuiniging van de minister. Volgens Kamerlid Augusteijn (D66) is het de vraag of de meerwaarde van natuurbeheer door boeren hetzelfde oplevert als de werkzaamheden die Staatsbosbeheer verricht. “We willen de mogelijkheid hebben om op onze schreden terug te keren als mocht blijken dat dit beleid te grote risico's oplevert”, aldus Augusteijn.

De minister zei dat hij positieve ervaringen heeft met het boerennatuurbeheer als alternatief voor beheer van organisaties. De keuze om organisaties iets minder geld ter beschikking te stellen is daarom volgens Van Aartsen gerechtvaardigd. Hij zegde wel toe begin volgend jaar het beleid te zullen evalueren. Inmiddels is op een zestal plaatsen al begonnen met 'boerennatuur'.

De fracties van de PvdA, D66 en VVD drongen er bij Van Aartsen wel op aan de voorgenomen bezuinigingen voor na het jaar 1997 voorlopig onder voorbehoud te stellen totdat uitkomsten van experimenten besproken zijn.