IJburg en natuur

Briefschrijver Muileboom beklaagt zich over de actie die de Vereniging Natuurmonumenten voert tegen IJburg (NRC HANDELSBLAD, 3 oktober). Dienaangaande is op te merken dat het wel zeer kortzichtig zou zijn als die vereniging zich zou beperken tot de aankoop en het beheer van natuurgebieden zonder acht te slaan op het lot van de natuur daarbuiten.

De betreffende actie is begrijpelijk omdat de bouw van IJburg een ernstige aantasting van de natuur en het milieu ter plaatse zou betekenen. Niet alleen is het IJsselmeer, waarvan de locatie van IJburg deel uitmaakt, een der grotere wateren met natuurwetenschappelijke waarden, maar ook ligt IJburg precies op de plek waar in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (1990) de verbindingszone zou komen tussen de Vechtstreek (met het natuurmonument het Naardermeer) en Waterland (met het natuurmonument IJdoorn). Bovendien is in IJburg enige hoogbouw gepland. Te verwachten is dat IJburg in belangrijke mate zal bijdragen tot de 'horizonvervuiling', in het bijzonder vanuit het nationale landschap Waterland. De actie van Natuurmonumenten is derhalve alleen maar toe te juichen.