Middelloon-pensioen

De overheid bepleit sinds enige tijd een middelloon-pensioen en wil de aftrekbaarheid van premies daaraan relateren. De media schrijven hier uitgebreid over, maar ik heb nog weinig gelezen over de wijze waarop dit systeem gerealiseerd zal worden.

Allereerst kan men zich afvragen hoe een gemiddeld loon wordt berekend. Wordt hierbij rekening gehouden met inflatie en met stijgingen van CAO-lonen die hoger zijn dan de inflatie? Uit eigen ervaring weet ik dat de CAO-lonen in de afgelopen 25 jaar bijna verviervoudigd zijn, terwijl deze jaren zich juist gekenmerkt hebben door een uitzonderlijk lage inflatie. Men mag er niet van uitgaan dat de inflatie in de toekomst ook zo laag zal blijven. Hoe is het gesteld met de pensioenen van mensen die van baan veranderen: wat gebeurt er als men van één bedrijfstak overgaat naar een andere waar de CAO-lonen minder of meer gestegen zijn? Worden dan de lonen bij de berekening van het middelloon gecorrigeerd met de procentuele stijging in de nieuwe bedrijfstak of de oude? Hoe gaat men dat allemaal bijhouden in de werkzame periode van iemands leven?

Dan is er nog de kwestie van de aftrekbaarheid van pensioenpremies. Bij een eindloonsysteem van 70 procent van het laatst verdiende loon is het relatief eenvoudig om uit te rekenen hoeveel premie nodig is en dus aftrekbaar is voor de loonbelasting. Maar hoe gaan de werkgever en de fiscus bepalen welke premie iemand moet betalen om aan een middelloon-pensioen te komen, indien deze persoon zoals hierboven beschreven in verschillende CAO-systemen heeft gezeten? Hoe behandelt men gevallen waarin een persoon niet aan 40 dienstjaren toekomt of ooit part-time heeft gewerkt en toch een pensioen zou willen verzekeren dat gebaseerd is op 40 volle dienstjaren in het voordeligste CAO-systeem? Is dat dan aftrekbaar voor de loonbelasting?

Hoewel het middelloon-systeem rechtvaardig is, is het zaak dat volksvertegenwoordigers die de werknemers een goed hart toedragen goed opletten hoe de plannen door de regering worden uitgewerkt. Anders vrees ik dat deze van een zeer koude kermis zullen thuiskomen!

    • E. Holleman