Tekeningen ontdekt, mogelijk veel eerder bewoning Australië

Onder paleo-anthropologen is grote opwinding ontstaan na de bekendmaking door Australische archeologen, eind september, dat dit continent al meer dan 100.000 jaar door mensen bewoond lijkt te zijn. De opwinding is een gevolg van het feit dat vrijwel alle deskundigen aannemen dat de moderne mens (Homo sapiens) zich ontwikkelde in Afrika, en zich pas zo'n 100.000 jaar geleden tot buiten dat continent begon te verspreiden.

Tot nu toe werd bovendien aangenomen dat de mens pas zo'n 60.000 jaar geleden (per boot) in Australië aankwam. Van de rotsschilderingen die de prehistorische mens in Australië aanbracht, zijn er in de loop der tijd talrijke gevonden en gedateerd; de oudste bleken tot nu toe zo'n 60.000 jaar geleden te zijn vervaardigd, wat een sterke ondersteuning vormde voor de hypothese dat Australië omstreeks die tijd voor het eerst door de mens werd bereikt.De thans gepresenteerde vondsten gooien deze hypothese volledig omver: in het Northern Territory zijn monolieten aangetroffen die volgens voorlopige dateringen 76.000 jaar geleden zijn bewerkt. In de onmiddellijke omgeving werden bovendien, ingebed in onverstoorde sedimenten, stenen werktuigen aangetroffen die zelfs van 116.000 jaar geleden zouden dateren. De monolieten vertonen cirkelvormige inkervingen die alleen aan menselijk handelen kunnen worden toegeschreven. Bovendien zijn er restanten gevonden van pigmenten (rood en geel ijzeroxide) die door de prehistorische mens veelvuldig bij 'schilderwerk' werden toegepast.

De genoemde dateringen hebben nog een voorlopig karakter; momenteel zijn de objecten onderworpen aan een 'contra-expertise' die een meer definitieve zekerheid omtrent de precieze ouderdom moeten scheppen. Wanneer de dateringen juist blijken - en er lijkt geen reden om aan te nemen dat de voorlopige dateringen erg onnauwkeurig zijn - dan moeten echter talrijke hypotheses met betrekking tot de verspreiding van de mens over de aarde worden herzien. In ieder geval zou de mens veel eerder uit Afrika zijn vertrokken dan tot nu toe op grond van talrijke aanwijzingen als een nauwelijks omstreden feit werd aangenomen. Dat Homo sapiens reeds meer dan 100.000 jaar geleden beschikte over de kunde en kennis om met succes een boottocht uit Afrika naar Australië te volbrengen, is eveneens een nieuw gezichtspunt. Hierbij moet worden aangetekend dat het niet eens de 'moderne' mens hoeft te zijn die dit kunststukje volbracht: op basis van de vondsten zou het zelfs een primitievere voorganger, Homo erectus, kunnen zijn geweest. Dat maakt de nieuwe vondsten nog intrigerender.