Vertalen (1)

In het artikel van Reinjan Mulder, Vertalingen en subsidies, (Boeken, 20/9/96) staan nogal wat onjuistheden. De honorering van literaire vertalers laat bijvoorbeeld nog steeds te wensen over.

Om de schijn van vooringenomenheid te vermijden citeren we uit de Beleidsnota 1996 van de Literaire Uitgeversgroep: '...dat neemt niet weg dat de literaire uitgevers heel wel inzien dat ook de inkomenspositie van de full time literaire vertaler, zelfs als hij of zij op ondersteuning van het Fonds kan rekenen, allerminst riant is.'

Verder zijn het niet de vertalers of het Fonds voor de Letteren die bepalen hoeveel vertalingen er uitkomen, maar de uitgevers. Wel ondersteunt het Fonds vertalers die aan moeilijke en tijdrovende projecten werken. Er verschijnen inderdaad veel vertalingen. De Literaire Uitgeversgroep zegt hierover echter (Beleidsnota 1996): 'Er is geen norm voor het aantal te produceren titels. Derhalve kan er ook geen overproduktie zijn.' Een standpunt dat veel vertalers niet onderschrijven.

Het aanvullend honorarium van het Fonds is niet van invloed op de kwantiteit van de vertalingen, maar het is een aan vertalers verstrekte subsidie die een broodnodige aanvulling vormt op het normtarief van 10,2 cent per woord. Het is een stimulans om hoogwaardig werk te leveren. Immers: de subsidie wordt alleen verstrekt wanneer de brontekst voldoet aan de literaire eisen van het Fonds én de vertaling van goede kwaliteit is.

Mulder wil dat er minder wordt vertaald. Zijn voorstel: vertalers moeten minder gesubsidieerd worden én, let op: goede, gedegen werkende vertalers moeten worden afgeremd!

Staatssecretaris Nuis en het Fonds vinden dat uitgevers, in de jacht op een bestseller, te veel vertalingen uitbrengen, waarbij de kwaliteit soms te wensen overlaat. Als uitgevers het normtarief echter zouden verhogen, kunnen er minder vertalingen worden uitgegeven en neemt de omzet per boek toe. De kwaliteit stijgt, evenals het inkomen van de vertaler, én het Fonds wordt minder belast. Nuis dringt aan op betere vertaalkritiek, zodat de consument kritischer wordt en het marktmechanisme wordt aangescherpt. Dat is een zinvolle suggestie. Op 2 november houdt de werkgroep vertalers van de Vereniging voor Letterkundigen (VvL) in De Balie te Amsterdam een symposium over Vertalen en vertaalkritiek.