Immigratie naar Nederland breekt met dalende trend

DEN HAAG, 4 OKT. De immigratie neemt in 1996 met 11 procent toe, na een een jarenlange afname. Dat blijkt uit prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van ontwikkelingen in de eerste zes maanden van dit jaar.

Bedroeg de immigratie in 1995 nog 95.900 personen, dit jaar moet volgens het CBS gerekend worden op 106.700 nieuwkomers uit het buitenland. Onder hen bevinden zich 76.000 personen die niet in Nederland zijn geboren, van wie ruim 54.000 allochtonen. Het CBS verstaat onder allochtonen iedereen die niet geboren is in één van de rijke westerse landen (onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan). Opvallend is dat de immigratie van Turken, Marokkanen en Surinamers dit jaar voor het eerst sinds jaren weer flink toeneemt.

Wordt rekening gehouden met de emigratie van allochtonen, dan neemt het aantal eerste-generatie-allochtonen dit jaar volgens het CBS per saldo met 31.000 toe. Ook de komende jaren zal hun aantal blijven toenemen. Volgens de 'middenvariant' van de CBS-bevolkingsprognose groeit de bevolking van 15,5 miljoen in 1996 tot 17,3 miljoen in 2040. Deze groei van 1,8 miljoen personen is opgebouwd uit een natuurlijke groei (geboorte minus sterfte) van 0,2 miljoen en een migratiesaldo (immigratie minus emigratie) van 1,6 miljoen.

Begin 1994 daalde de immigratie nog fors, wat volgens het CBS verband kan houden met verschillende restrictieve maatregelen. Zo zijn in september 1993 de regels voor gezinshereniging en gezinsvorming aangescherpt. Vanaf april 1994 is de procedure verzwaard voor het aanvragen van een vergunning voor een verblijf van meer dan drie maanden en vanaf mei 1994 zijn de regels voor inschrijving in het bevolkingsregister strakker gemaakt. Ook werden maatregelen genomen tegen schijnhuwelijken (november 1994) en is de procedure voor asielzoekers gewijzigd.

Na de daling begin 1994 bleef de immigratie volgens het CBS anderhalf jaar laag, tot in de eerste helft van 1996. De nu geconstateerde stijging noemt drs. J. de Beer van de afdeling bevolkingsstatistiek van het CBS een “opvallende trendbreuk”.

Het aantal Turkse immigranten neemt volgens de prognose van het CBS met 32 procent toe van 4.600 vorig jaar tot 6.100 dit jaar. Het aantal Marokkanen stijgt met 48 procent van 3.100 tot 4.600 en het aantal Surinamers met 52 procent van 1.800 tot 2.700. Uit de andere niet-rijke westerse landen komen dit jaar 40.900 immigranten, tegen 38.100 vorig jaar - een groei van 7 procent. Omdat de stijging van de immigratie zich bij diverse groepen immigranten voordoet zoekt het CBS de oorzaken in Nederland zelf: de nationale economische ontwikkeling en de uitvoering van het toelatingsbeleid.