Vrede van Munster

In de Nederlandse geschiedenis staat de Vrede van 'Westfalen' bekend als de Vrede van Munster (zonder Umlaut), die in 1648 voor ons land het einde van de Tachtigjarige Oorlog en de bevrijding van buitenlandse overheersing betekende. (NRC HANDELSBLAD, 28 september).

In de stad Münster (met Umlaut) in Westfalen is tot op heden nog de 'Friedenssaal' te bezichtigen, met de portretten van onder anderen de gezanten van de Staten-Generaal die daar van 1643 tot 1648 met de gezanten van koning Philips de Tweede onderhandeld hebben. In het Duits wordt wel gesproken van de 'Westfälische Frieden'.

Op 'De Vrede van Munster' promoveerde mijn vader in 1948. Een interessant detail uit deze studie is dat de pauselijke afgezant, nuntius Fabio Chigi, het met de voorwaarden van de vrede eens kon zijn, maar toch van de paus formeel moest protesteren, omdat de vrede ook overwegend katholieke gebieden onder 'ketterse' jurisdictie zou plaatsen. Fabio Chigi loste dit dilemma op door zijn protest in het geheim te doen, teneinde noch de vrede, noch de toekomstige positie van de katholieken in de Zeven Provinciën in gevaar te brengen. Dit staaltje van diplomatie is inderdaad een voorbeeld van soms noodzakelijke flexibiliteit in internationale verhoudingen.