'Inspraak bij het uitzetten illegalen'

AMSTERDAM, 2 OKT. De Amsterdamse burgemeester Patijn wil meer inspraak in de uitzetting van illegalen. Hij reageert daarmee op een voorstel van het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66). Deze stelde vorige week voor de lagere overheden meer zeggenschap te geven over de uitzetting van illegalen die al min of meer in de samenleving zijn geïntegreerd.

Dittrich deed zijn voorstel naar aanleiding van de Koppelingswet, die beoogt illegalen uit te sluiten van collectieve voorzieningen. Vanavond behandelt de Tweede Kamer de Koppelingswet, morgen wordt het debat voortgezet.

In een reactie zei Patijn vanochtend: “Ik zou graag ruimte zien voor een zwaarwegend advies in individuele gevallen, uitgevoerd door de lokale overheid.” Patijn zou mee willen beslissen over “mensen die hier al jaren verblijven, die onze taal spreken, in hun eigen onderhoud voorzien, premies afdragen en wier kinderen hier naar school gaan. Kortom, mensen die een bestaan hebben opgebouwd in de veronderstelling hier te kunnen blijven”. Wel wees hij erop dat de uiteindelijke beslissing bij staatssecretaris Schmitz (Justitie) blijft liggen.

De wet voorziet in de koppeling van gegevensbestanden aan het bevolkingsregister, waardoor instanties van rijk en gemeenten bij dit register kunnen nagaan of iemand al of niet een verblijfsvergunning heeft. Heeft hij zo'n vergunning niet, dan komt hij niet aanmerking voor onder meer huursubsidie, kinderbijslag of een uitkering.

De Koppelingswet riep eerder al kritiek op bij de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht, vooral op het gebied van gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsvergunning en op het terrein van het onderwijs aan hun kinderen. In het oorspronkelijke voorstel kregen illegalen alleen nog hulp als ze in acute medische nood verkeerden en werd onderwijs aan kinderen van illegalen tot hun zestiende jaar gedoogd. De gemeente Leiden liet begin dit jaar weten niet te zullen meewerken aan de uitvoering van de Koppelingswet in deze vorm.

Inmiddels is het kabinet aan een deel van de kritiek tegemoet gekomen. Zo zal ook bij zwangerschap en bevallingen medische hulp worden verleend en mogen kinderen van illegalen tot achttien jaar hun opleiding voltooien.

Daarbij mag het zogeheten onderwijsnummer, dat minister Ritzen (Onderwijs) wil invoeren voor alle leerlingen in het onderwijs, niet gebruikt worden om illegale kinderen in de klassen op te sporen, zo hebben de Tweede-Kamerfracties van VVD en CDA gezegd.