Medewerking aan aanleg Betuwelijn

ARNHEM, 27 SEPT. Provinciale Staten van Gelderland zijn gisteren akkoord gegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten om alsnog planologische medewerking te verlenen aan de aanleg van de Betuwelijn. Wel hebben zij aan hun toezegging de voorwaarde verbonden dat de Raad van State eerst uitspraken moet doen over de bezwaren tegen het ontwerptracé.