'EU houdt 9 procent werklozen'

WASHINGTON, 26 SEPT. De landen van de Europese Unie zullen de komende jaren met een blijvend hoge werkloosheid worden geconfronteerd. De werkloosheid zal voor het jaar 2000 niet onder het structurele niveau van 8 à 9 procent dalen. Dat heeft IMF-topeconoom Flemming Larsen gisteren gezegd bij een toelichting op de World Economic Outlook.

Volgens Larsen, onderdirecteur van de IMF-onderzoeksafdeling, zijn vergaande arbeidsmarktmaatregelen nodig om de werkloosheid in de Europese landen verder terug te dringen. Het IMF becijfert de totale werkloosheid in de Europse Unie dit jaar op 11,4 procent van de beroepsbevolking. Volgend jaar treedt slechts een lichte daling op tot 11,0 procent. De werkloosheid in de industrielanden gezamenlijk ligt in 1997 met 7,6 procent veel lager. In de VS ligt de werkloosheid momenteel op 5,1 procent.

Larsen zei dat het voorspelde economisch herstel in de Europese Unie, waar de groei zal oplopen van 1,6 procent dit jaar tot 2,5 procent in 1997, alleen de conjuncturele component van de werkloosheid kan wegnemen. Dat betekent volgens hem dat de werkloosheid de komende jaren op 8 tot 9 procent zal blijven steken.

Hij onderstreepte de vaststelling in de World Economic Outlook dat de Europese landen nog altijd te “terughoudend” zijn met maatregelen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

Het gaat hierbij onder meer om verlaging van werkloosheidsuitkeringen, strengere regels voor toekenning van dergelijke uitkeringen, beperking van verhoging van het minimumloon, soepeler ontslagregels, verminderde belasting op laaggeschoolde arbeid en het niet verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Larsen gaf verder aan dat het strakke begrotingsbeleid in de EU-landen, gericht op het halen van de tekortnorm van 3 procent voor de Europese muntunie , op korte termijn nadelig kan zijn voor de werkgelegenheid.

Tegelijkertijd stelde hij vast dat dit een politiek gegeven is. Een minder stringent begrotingsbeleid zou een negatieve reactie van de financiële markten uitlokken met als gevolg een hoger renteniveau, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

Volgens Larsen zouden de Europese landen in de toekomst een structureel begrotingsbeleid moeten voeren. Dat zou mogelijk zijn indien de overheidstekorten na de totstandkoming van de muntunie tot zo'n 1 procent worden teruggebracht.