Kamer stemt in met voorstel seizoenarbeid Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 25 SEPT. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarmee langdurig werklozen gestimuleerd moeten worden seizoenswerk te verrichten. Het kabinet wil met de wet 'Premieregime bij marginale arbeid' langdurig werklozen voor maximaal vier weken per jaar vrijstellen van sociale premies als ze zogeheten 'piekarbeid' verrichten.

De vrijstelling geldt ook voor de werkgevers bij wie ze aan de slag gaan. Doel van de maatregel is een einde te maken aan het jaarlijks terugkerende gebrek aan arbeidskrachten bij bijvoorbeeld de asperge-oogst.

De Kamer is niet volledig overtuigd van het nut van de wet. Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer van april dit jaar bleek dat langdurig werklozen niet staan te springen om het zware seizoenswerk te verrichten. “Uitkeringsgerechtigden zijn nauwelijks bemiddelbaar voor kortdurende seizoensarbeid, zelfs niet als daar een premie tegenover stond die vele malen hoger is dan het voordeel bij de voorgestelde regeling”, luidde de conclusie. Ook het kabinet gaat ervan uit dat de premievrijstelling niet meteen vruchten afwerpt. Bij wijze van overgangsmaatregel stelt het daarom voor studenten en huisvrouwen premiecompensatie te geven voor piekarbeid. Dat plan stuit bij een Kamermeerderheid op kritiek. Het is de bedoeling dat werkgevers de premies eerst afdragen aan de bedrijfsvereniging en ze later terug ontvangen. Dat leidt volgens PvdA, VVD en D66 tot onnodige administratieve belasting.

Een initiatief-voorstel van het CDA om iedereen die seizoensarbeid doet in land- en tuinbouw een jaarlijkse premievrijstelling te geven van maximaal 3.000 gulden, wordt door PvdA, VVD en D66 afgewezen.

Zij zijn het er niet mee eens dat ook andere sectoren moeten meebetalen aan de regeling, terwijl ze er geen profijt van hebben.

De kritiek van de Rekenkamer spitste zich ook toe op de geringe bereidheid van gemeenten aan de premievrijstelling mee te werken. De gemeenten kunnen een werkloze die asperges wil steken een bedrag tussen de 100 en 600 gulden bovenop de uitkering toestaan. Er blijken evenwel nauwelijks gemeenten te zijn die een dergelijk 'vrijlatingsbeleid' voeren.