Gelderland steunt aanleg Betuwelijn

AMSTERDAM, 25 SEPT. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland wil alsnog medewerking verlenen aan planologische inpassing van de Betuwelijn. Provinciale Staten behandelen vanmiddag een voorstel van het college om terug te komen op het twee weken geleden genomen besluit die medewerking te weigeren.

Vandaag staat de vaststelling van het streekplan op de agenda van Provinciale Staten. In het oorspronkelijke concept-streekplan was ook de Betuwelijn opgenomen. Weliswaar was de provincie nog niet tevreden met de plannen zoals die zijn vastgelegd in het dit voorjaar door de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM vastgestelde ontwerp-tracébesluit, maar met GS hoopten Provinciale Staten dat de resterende geschilpunten in nader overleg konden worden opgelost. De provincie liet de ministers weten bereid te zijn medewerking te verlenen aan inpassing van de goederenspoorlijn, mits aan een aantal voorwaarden was voldaan.

De provincie was niet de enige die met een voorwaardelijk antwoord kwam op het ontwerp-tracébesluit. Ook een aantal gemeenten hebben dit gedaan. De bewindsvrouwen verlangen echter een ondubbelzinnig ja of nee. De wet laat volgens hen niets anders toe. Luidt het antwoord ja, dan zal de provincie het tracé verwerken in het streekplan; luidt het antwoord nee, dan zal de minister van VROM de provincie daar met een zogeheten aanwijzing toe dwingen. Zowel GS als de ministers willen het liever niet op een aanwijzing laten aankomen.

Het is de provincie er veel aangelegen geen ondubbelzinnig antwoord te geven, maar in plaats daarvan de onderhandelingen met de beide ministeries open te houden. Die onderhandelingen gaan over een aantal kwesties tegelijk. De meest opvallende wordt gevormd door de twee extra tunnels die de provincie wil. GS heeft zelfs aangeboden die tunnels te financieren en een deel van de rente te betalen. Verder spelen enkele kleinere kwesties een rol, zoals het moment waarop geluidsschermen worden geplaatst, de landschappelijke inpassing van het tracé in het natuurgebied de Gelderse Poort, en de inrichting van het containeruitwisselpunt in Valburg.

In een bespreking op het ministerie van Verkeer en Waterstaat afgelopen donderdag lieten de bewindsvrouwen merken geen duimbreed te willen toegeven als het om de tunnels gaat. Ze willen nu ja of nee horen op het ontwerp-tracébesluit zoals het er ligt. Op een aantal punten zijn wel compromissen gesloten of is de weg daartoe nog open.