Passages uit brief aan minister Borst

Letterlijke passages van de brief die Bolkestein op 11 mei 1995 naar het privéadres van minister Borst-Eilers (Volksgezondheid) stuurde:

Mevrouw de Minister, beste Els

Ik schrijf u in mijn hoedanigheid van commissaris van Merck Sharp & Dohme b.v. (MSD, red.) te Haarlem.

Op 8 maart 1995 is MSD's produkt COZAAR voor de indicatie hoge bloeddruk in Nederland geregistreerd. (...)

Teneinde COZAAR in Nederland ook in het geneesmiddelenvergoedings- systeem (GVS, red.) opgenomen te krijgen, is bij Uw Ministerie in maart 1995 daartoe een aanvraag ingediend. Het ministerie heeft deze aanvraag voor advies doorgestuurd naar de Commissie Vergoedingen Geneesmiddelen. (CVG, red.) (...)

Indien COZAAR voor 1 juni a.s. in het GVS wordt opgenomen, zal MSD b.v. in Haarlem als exporteur mogen optreden naar haar traditionele markten, waaronder het Midden-Oosten en Afrika. Deze landen hebben over het algemeen geen lokale registratie-autoriteiten. Zij baseren zich daarom voor de betreffende produkten op de Nederlandse registratie, de Nederlandse prijs en de marktautorisatie zoals die door het GVS voor het betreffende produkt wordt uitgedrukt.

Indien COZAAR op een later tijdstip dan 1 juni a.s. in het GVS wordt opgenomen, zal de export van COZAAR aan Nederland voorbij gaan en door Frankrijk ter hand worden genomen. (...)

Gezien de tijdsdruk als gevolg van de hierboven beschreven gang van zaken enerzijds en de besluitvorming van onze concernleiding anderzijds dreigt MSD b.v. in Haarlem een belangrijk export-produkt te verliezen met alle gevolgen van dien. Als eenmaal de vermindering van produktie en export in Nederland is ingezet, kan dit proces zich versneld voortzetten. Het voortbestaan van MSD b.v. als produktie- en exportcentrum in Europa is daarmee bedreigd.

Ik schrijf u om uw steun te vragen opdat:

(...) het Ministerie van VWS, daartoe geadviseerd door de CVG, vóor 1 juni a.s. tot een definitieve beslissing komt omtrent plaatsing van COZAAR in het GVS (...).

Met gevoelens van de meeste hoogachting,en met hartelijke groeten, Frits Bolkestein cc. Dr. Joachim M. Steiner Vice President Merck Sharp & Dohme b.v., Haarlem