Schöner wohnen

Niet alleen de voorgenomen verlaging van het huurwaardeforfait is goed nieuws voor huizenbezitters uit de Rijksbegroting 1997. Uit de miljoenennota blijkt ook dat het beroep van de overheid op de kapitaalmarkt dit jaar uitkomt op ruim 35 miljard gulden, vier miljard lager dan eerder begroot.

Een herstructurering van de kastegoeden van het rijk, en wie weet nog een 'onverwachte' belastingmeevaller van het type-Zalm, maken dat het Rijk dit jaar nauwelijks een beroep op de kapitaalmarkt hoeft te doen. Omdat volgend jaar minder leningen aflopen dan gangbaar en het financieringstekort verder daalt, komt het beroep op de kapitaalmarkt bijna de helft lager uit dan de bijna veertig miljard die aanvankelijk voor 1996 was voorzien. Bovendien stopt Financiën met 'front-loading': het zo vroeg mogelijk in het jaar zorgen dat de financieringsbehoefte op de kapitaalmarkt is gedekt.

Dat maakt dat de uitgifte van staatsobligaties komend jaar een zeldzame gebeurtenis wordt. En schaarste van obligaties kan zorgen voor een hogere prijs, en dus een lagere effectieve rente. De hypotheekrente is gekoppeld aan de effectieve rente op langlopende obligaties, zodat het er voor de hypotheektarieven goed uitziet - en de luchtbel in de Nederlandse woningprijzen verder wordt opgeblazen. In beginsel dan, want de Nederlands obligatiemarkt blijft uiteindelijk een afgeleide van marktontwikkelingen in het buitenland.

    • Maarten Schinkel