Akkoord met Miljoenennota; Kamer wenst meer geld voor kleinere klas

DEN HAAG, 20 SEPT. Met een paar kleine aanpassingen heeft de Tweede Kamer vannacht steun gegeven aan het kabinetsbeleid voor het komende jaar.

De regeringsfracties PvdA, VVD en D66 vinden dat het kabinet een stappenplan moet ontwikkelen om de klassengrootte in het basisonderwijs te verkleinen. In het verkiezingsjaar 1998 zou daar een begin mee gemaakt moeten worden.

Minister-president Kok probeerde de boot af te houden, omdat hij op dit terrein geen hypotheek wil leggen op de jaren na deze kabinetsperiode. “Voor je het weet wordt een kleine berg een grote die je niet meer kunt overstijgen”, aldus Kok. De premier wil ook eerst de bevindingen van de commissie-Van Eijndhoven afwachten die medio oktober rapporteert over de optimale grootte van de klassen in het basisonderwijs.

Volgens Kok kosten de wensen van de Tweede Kamer op de langere termijn meer dan een miljard gulden per jaar. Een verkleining van de klassen vergt volgens PvdA-fractievoorzitter Wallage een investering van 750 miljoen gulden. D66-fractievoorzitter Wolffensperger wil dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt om in 1997 al geld vrij te maken voor kleinere klassen. Hij heeft voorgesteld om volgend jaar tweeduizend leraren extra aan te stellen om knelpunten in het onderwijs op te lossen.

Tijdens de laatste dag van de algemene en politieke beschouwingen werd besloten de koopkracht van de sociale minima volgend jaar te verbeteren. De bedragen van de zogeheten kindertabel in de huursubsidie worden verhoogd. Dit kost ongeveer 30 miljoen gulden.

Verder schrapt het kabinet een bezuiniging op de sociale vernieuwing. D66-staatssecretaris Kohnstamm heeft daardoor volgend jaar 30 miljoen gulden meer te besteden voor het grote-stedenbeleid.

Tot slot wordt een VVD-wens gehonoreerd om 30 miljoen gulden extra uit te trekken voor de uitvoering van het asielbeleid. Er komt een scherpere bewaking aan de buitengrenzen.

Premier Kok zei geen moeite te hebben met een verzoek om een “extra impuls” van 75 miljoen gulden voor de thuiszorg. Dat geld kan volgens PvdA en D66 gevonden worden door meer efficiency bij de revalidatie van herseninfarcten. De regering is tevens in principe bereid af te zien van een bezuiniging van 30 miljoen gulden op psychotherapie; een wens van D66. Deze twee onderwerpen komen aan de orde bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid.

Premier Kok acht het “niet ondenkbaar” dat de regering eerder opgelegde bezuinigingen op de exploitatie van het openbaar vervoer schrapt. De PvdA en GroenLinks hebben kritiek op deze bezuiniging. De premier erkende dat het moeilijk is uit te leggen dat wordt bezuinigd op de exploitatie en tegelijk extra geld wordt uitgetrokken voor investeringen in het openbaar vervoer. De kwestie komt aan de orde bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat.