OMZET VAN HONDERDEN MILJOENEN GULDENS

Behalve het onderzoek van de Rotterdamse criminoloog Moerland zijn er in Nederland weinig feiten en data voorhanden over de aard en omvang van het illegale gokcircuit. In haar kansspelnota beperkte de rijksoverheid zich tot de vaststelling dat het illegale circuit terrein verliest nu het aantal reguliere gokmogelijkheden de laatste jaren fors is uitgebreid.

Het ministerie van Justitie heeft bij de behandeling van deze nota in de Tweede Kamer toegezegd een commissie te vormen die de omvang van het illegaal gokken in kaart zal brengen.

De klokkenluiders van het illegale circuit zijn te vinden onder de aanbieders van de reguliere gokspelen, zoals de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS). Deze organisaties beweren geregeld last te hebben van het illegale aanbod, maar geven er de voorkeur aan hun klachten binnenskamers te deponeren bij bestuur, politie en justitie. Vorig jaar gaf de SNS een medewerker opdracht een uitgebreide inventarisatie van het illegale gokcircuit te geven, waartoe hij gesprekken voerde en informatie inwon bij onder meer het openbaar ministerie, de politie in Den Haag en Rotterdam, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw. Het resultaat, de nota De illegale kansspelmarkt, een oriëntatie en sfeertekening, werd vertrouwelijk ter hand gesteld aan het ministerie van Justitie. In die nota wordt de omzet van het illegale gokcircuit geschat op minimaal 458 en maximaal 817 miljoen gulden per jaar. Als volgt verdeeld: