Winst DNB neemt dit en volgend jaar af

AMSTERDAM, 18 SEPT. Afgelopen week stroomde het halfjaarlijkse interimdividend van De Nederlandsche Bank in de schatkist. De tussentijdse uitkering van DNB-president Duisenberg aan minister Zalm bedroeg 468 miljoen gulden, ruim 300 miljoen gulden minder dan vorig jaar.

Duisenberg had al eerder gewag gemaakt van een winstdaling dit jaar bij DNB. Volgend jaar zal de winst verder dalen, zo kan worden opgemaakt uit de gisteren gepresenteerde Miljoenennota.

De winstdaling bij DNB houdt verband met de in vergelijking met vorig jaar lagere internationale (vooral Europese) rentestand. Hierdoor verdient DNB minder op haar beleggingsportefeuille.

De toename van het schatkistsaldo met 3,5 miljard gulden betreft het saldo van de storting op de jongste 6-jarige staatslening (7,5 miljard gulden), de betaling door het Rijk van rente en aflossing op uitstaande schuld (circa 2,5 miljard gulden) en van enkele kleinere posten, alsmede de terugkoop door de Agent van Financiën van Dutch Treasury Certificates. De geldmarktverkrapping die hieruit voortvloeit, werd ten dele gecompenseerd door een vermindering van de door de banken aan te houden kasreserve met 1 miljard gulden en door een geringe afname van de bankbiljettenomloop. De resulterende verkrapping van bijna 2,5 miljard gulden konden de banken grotendeels financieren door een hogere speciale belening van DNB. Die belening loopt tot 20 september. Rond die tijd moet het Rijk weer enkele betalingen verrichten, waaronder onderwijssubsidies en ambtenarensalarissen waardoor DNB de banken dan waarschijnlijk een kleinere belening ter beschikking zal stellen.

Twee andere voor de weekstaat relevante passages in de jongste Miljoenennota betreffen die over de financieringsbehoefte van de overheid en over het schatkistsaldo per de jaarultimo. De financieringsbehoefte zal naar het zich laat aanzien volgend jaar met 34 miljard gulden het laagste niveau in de afgelopen 10 jaar bereiken. De geringe vermindering ten opzichte van de dit jaar houdt verband met teruglopende aflossingen op staatsleningen. Het kastekort exclusief aflossingen loopt juist op.

Wat betreft het schatkistsaldo vermeldt de Miljoenennota een vermindering van de jaarultimo-stand in 1996 en in 1997 ten opzichte van 1995. Dat was overigens reeds eerder uitgelekt. Bedroeg het saldo eind vorig jaar 15 miljard gulden, eind dit jaar gaat de Miljoenennota uit van circa 12 miljard gulden en eind 1997 zal daar nog eens een bedrag van ongeveer 10 miljard van afgaan. Met dit 'stringentere' kasbeheer wil minister Zalm onder meer de staatsschuld reduceren, zodat Nederland zich gemakkelijker classificeert voor de in 1999 te starten Economische en Monetaire Unie.

Bron: Economisch Bureau ING