Oppositie: milieu en lage inkomens dupe van kabinet

DEN HAAG, 18 SEPT. De kabinetsplannen voor 1997 werken volgens de oppositie slecht uit voor het leefmilieu en de mensen met de laagste inkomens. De regeringsfracties zijn overwegend positief over de gisteren gepresenteerde rijksbegroting.

Dit bleek vanmiddag bij de algemene politieke beschouwingen die de Tweede Kamer aan de begroting voor 1996 wijdt. De grootste oppositiepartij, het CDA, presenteerde een zogeheten tegenbegroting, die tot bijna 700 miljoen gulden aan andere uitgaven dan het kabinet-Kok leidt.

In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen om volgend jaar extra geld te besteden om de klassen in het basisonderwijs te verkleinen. De fracties van CDA, VVD en GroenLinks zijn tegen de voorgestelde accijnsverhoging op autobrandstof.

PvdA, D66 en de kleine oppositiefracties steunen dit kabinetsvoorstel omdat de accijnsverhoging wordt teruggegeven via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

VVD-leider Bolkestein herinnerde aan het regeerakkoord van 1994 waarin staat dat een accijnsverhoging alleen kan plaatsvinden als dit ook gebeurt in Duitsland en België. In zijn bijdrage liet hij zich verder kritisch uit over de 750 miljoen gulden die het kabinet volgend jaar wil besteden om het broeikaseffect te verminderen. Volgens Bolkestein moeten de CO2-problemen op wereldschaal worden aangepakt.

VVD, D66 en CDA hebben kritiek op de zogeheten Melkertbanen. De fracties zijn bang voor verdringing van bestaande banen. Bolkestein: “Het mag niet zo zijn dat reguliere banen worden weggesaneerd om te worden vervangen door Melkert-krachten.” Het CDA stelde in de tegenbegroting voor om 10.000 Melkertbanen te schrappen.

De PvdA-fractie vindt dat het besteedbaar inkomen van middengroepen en mensen met lage inkomens de komende jaren moet groeien. “Ze horen de cijfers over groei en winsten, over salarissen en afkoopsommen aan de top, en ze willen er zo langzamerhand ook wel eens wat meer op vooruit gaan”, zei Wallage. Concreet stelde hij voor 25 miljoen gulden extra ten behoeve van de sociale minima met kinderen. Ook moet er 75 miljoen gulden extra worden besteed voor de thuiszorg. Hij typeerde de plannen van coalitiepartner Bolkestein om alleen de hoogste inkomensgroepen te bevoordelen door de vermogensbelasting af te schaffen en het toptarief in de inkomstenbelasting te verlagen van 60 naar 50 procent in de volgende kabinetsperiode als “onverantwoord”. De fracties van D66 en GroenLinks pleiten voor afschaffing van het reiskostenforfait en ook het privé-gebruik van de auto van de zaak moet naar hun oordeel zwaarder worden belast.