Grote verdeeldheid onder wethouders en fractievoorzitters

DEN HAAG, 18 SEPT. De afgelopen weken peilde NRC Handelsblad de mening van honderd lokale CDA-wethouders en fractievoorzitters in 43 gemeenten over de koers van de partij en het toekomstig partijleiderschap. Alle wethouders en fractievoorzitters van het CDA in de dertig grootste en dertien willekeurig gekozen kleinere gemeenten werden aangeschreven.

Uitgangspunt van de enquête was dat de respondenten anoniem bleven. Het aantal inzenders bedroeg 64, waarbij één formulier blanco werd geretourneerd.

De lokale CDA-politici werd gevraagd hun mening te geven over vijftien stellingen. Soms vulden respondenten geen antwoord in, of gaven een ongeldig antwoord. Op sommige stellingen waren ook meerdere antwoorden mogelijk. Hierdoor komen de totalen bij de verschillende stellingen niet altijd uit op de respons van 64.

De antwoorden op de belangrijkste stellingen waren als volgt verdeeld:

“Het is noodzakelijk dat het CDA in de komende kabinetsperiode terugkeert in de regering”. Eens: 50. Oneens: 11.

“De koers van de partij moet worden verlegd.” Neen: 26. Ja, in confessionele richting: 13. Ja, in conservatieve richting: 2. Ja, in progressieve richting: 19.

“Het CDA moet zich meer profileren als schild voor de zwakken.” Eens: 59. Oneens: 2

“Nederland moet een limiet stellen aan het aantal asielzoekers dat jaarlijks kan worden toegelaten.” Eens: 23. Oneens: 35.

“Omdat het CDA over ethische vraagstukken als gezinspolitiek, euthanasie, en drugsgebruik radicaal anders denkt dan D66, kan het CDA voorlopig niet met deze partij in één regering zitten.” Eens: 26. Oneens: 35.

“De oppositierol van het CDA komt voldoende uit de verf in de Tweede Kamer.” Eens: 17. Oneens: 44.

“De lijsttrekker voor de komende verkiezingen zou moeten zijn: Ennëus Heerma: 9, Tineke Lodders: 17, Hans van den Broek: 5, Jaap de Hoop Scheffer: 10, Elco Brinkman: 10, Ruud Lubbers: 0, René Smit: 2, Onno Ruding: 1, Herman Wijffels: 5. Anders,nl.: Geert Jansen: 2, Pieter Kooijmans: 1, Ank Bijleveld-Schouten: 1.

“De Tweede-Kamerfractie van het CDA moet na de volgende Kamerverkiezingen met minstens de helft worden vervangen.” Eens: 34. Oneens: 28.

Uit de vragen naar de persoonlijke gegevens van de inzenders blijkt dat slechts vijf van de respondenten vrouwen zijn. Zes inzenders zijn jonger dan veertig jaar. Onder de inzenders bevinden zich 23 katholieken en 37 protestanten. Door de kleine aantallen is het niet mogelijk een eventuele correlatie te achterhalen tussen geloof en voorkeur voor een lijsttrekker. Uit de persoonsgegevens blijkt dat 34 inzenders wethouder zijn, en 28 fractievoorzitter. 36 respondenten gaven aan dat hun gemeente groter is dan 80.000 inwoners. 27 inzenders zijn werkzaam in een gemeente kleiner dan 80.000 inwoners.