D66; Meer leraren, klas kleiner

DEN HAAG, 18 SEPT. D66 wil dat het kabinet volgend jaar tweeduizend leraren extra aanstelt om knelpunten in het onderwijs op te lossen. Het moet daarbij gaan om “volwaardige leraren met volwaardige salarissen”. De kosten van deze maatregel bedragen 135 miljoen gulden. Daarvan wil D66 35 miljoen gulden uit het wachtgeldfonds halen.

Dit houdt feitelijk in dat werkloze leraren worden aangesteld. De resterende 100 miljoen gulden betreffen extra uitgaven door het kabinet. In een volgende kabinetsperiode moet de maximale klassegrootte volgens de democraten gefaseerd op 28 worden gebracht, te beginnen met de eerste jaar van het basisonderwijs (de kleuters).

De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, G.J. Wolffensperger, zou vanmiddag verder pleiten voor afschaffing van het reiskostenforfait en het steviger aanpakken van de auto van de zaak. Het geld dat een steviger aanpak van de auto van de zaak oplevert wil D66 aanwenden om de overdrachtsbelasting bij het aanschaffen van een eigen woning te verlagen. Dit zou mensen stimuleren om dichter bij hun werk te gaan wonen en zodoende minder kilometers af te leggen.

Het aantal steden dat in aanmerking komt voor subsidies uit de pot voor het grote-stedenbeleid moet worden uitgebreid van 15 tot 21. Daar is 8 miljoen gulden extra voor nodig. D66 is ertegen dat het kabinet 30 miljoen gulden verschuift van de grote steden naar politie en justitie. Deze 30 miljoen gulden moeten volgens Wolffensperger gewoon in de pot voor het grote-stedenbeleid blijven zitten.

De fractievoorzitter van D66 sluit zich verder aan bij staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) die heeft gezegd dat er niet getornd mag worden aan de hoogte en de duur van uitkeringen. Wolffensperger vraagt zich af waarom CAO's nog steeds worden opgelegd aan hele bedrijfstakken, terwijl dit in het regeerakkoord ter discussie is gesteld. Bovendien heeft hij kritiek op het feit dat de dispensatie voor het wettelijk minimumloon nog niet is geregeld. Ook heeft hij kritiek op de zogeheten Melkertbanen. Wolffensperger zou daarbij wijzen op signalen van verdringing van banen in de marktsector en op een gebrekkige doorstroming van Melkertbanen naar de reguliere arbeidsmarkt.