Raad van State gaat akkoord met begroting van 1997

DEN HAAG, 17 SEPT. De Raad van State heeft in grote lijnen instemmend gereageerd op de begroting voor 1997. Volgens het hoogste adviesorgaan zal Nederland in 1999 kunnen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Dit blijkt uit het officiële advies van de Raad van State aan de koningin over de Miljoenennota.

Het adviescollege vindt wel dat het financieringstekort sneller moet worden terruggebracht dan de regering nu van plan is. De Raad tekent verder aan dat de in het regeerakkoord voor dit jaar aangekondigde toekomstvisie op de sociale zekerheid ontbreekt.

Ter bescherming van de Nederlandse fiscale concurrentiepositie is het naar de mening van de Raad van State verder onvermijdelijk dat de directe belastingdruk wordt verlaagd. Het adviesorgaan vindt ook dat de regering bij het ontwerpen van toekomststrategieën beter rekening moet houden met negatieve aspecten van economische groei voor het milieu.

De raad stelt vast dat een omslag in de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden is bereikt. In de periode van 1970 tot 1990 steeg dit aantal met 1 miljoen per tien jaar. Door de snelle groei van het aantal banen de afgelopen jaren en door “een aantal ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen die hebben geleid tot het terugdringen van het beroep op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkeloosheid en bijstand” neemt het totale aantal uitkeringsgerechtigden nu voor het eerst af.

De raad tekent hierbij aan dat dit nog geen definitieve ontwikkeling ten goede betekent. En zij wijst op de te verwachten stijging van het aantal AOW- en werkloosheidsuitkeringen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Ook vreest het adviesorgaan dat het aantal arbeidsongeschikten in 1997 zonder nadere maatregelen weer zal toenemen. De daling van dit aantal noemt de raad “eenmalig” omdat deze het gevolg was van de invoering van een nieuw ongeschiktheidscriterium.

Op het terrein van de infrastructuur noemt de Raad van State het terecht dat de regering een “diepgaande analyse heeft verricht naar de eisen van de ruimtelijke inrichting voor de eerste helft van de volgende eeuw”.

Maar het college vindt het niet te rijmen dat de regering ongeveer een miljoen woningen in de randstad wil bouwen en tegelijkertijd constateert dat de grote steden nu al moeilijk bereikbaar zijn en het economisch groeipotentieel wordt belemmerd door de files.

De Raad van State is verder van mening dat de voorgestelde verhoging van de ecotax en de verhoging van de benzine-accijnzen beter kan worden uitgesteld tot het moment waarop ook omliggende landen dergelijke verhogingen invoeren. De verhoging op de tabaksaccijns van vijftig cent per 25 sigaretten begroet de raad met instemming. De Raad van State zou graag gezien hebben dat ook de accijnzen op alcohol waren verhoogd.