Partijen van coalitie juichen de plannen toe

DEN HAAG, 17 SEPT. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 hebben zich vanmiddag zeer positief uitgelaten over de Miljoenennota van het kabinet. De oppositie meent echter dat de gepresenteerde plannen de positie van de laagste inkomensgroepen aantasten en het milieu schade berokkenen.

PvdA-fractieleider J. Wallage toonde zich zeer tevreden over de groei van de werkgelegenheid, de daling van het aantal uitkeringen en de extra uitgaven voor de infrastructuur. Hij schreef deze positieve ontwikkelingen voor een belangrijk deel toe aan de loonmatiging en overleg-economie. Wallage pleitte wel voor meer zekerheid voor ouderen in de vorm van een betere thuiszorg en garanties voor het voortbestaan van de AOW.

Financieel woordvoerder van de VVD-fractie, H. Hoogervorst, sprak vanmorgen van een “historische omslag”. Voor het eerst sinds de geboorte van de verzorgingsstaat is het aantal uitkeringen gedaald, aldus Hoogervorst. Bovendien biedt de Miljoenennota de basis voor de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie. De VVD-fractie blijft wel kritisch over de verhoging van de benzine-accijnzen. De D66-fractie spreekt van een “mooie begroting”. De Democraten zijn tevreden over de “solide financiële basis” die ruimte geeft voor verbeteringen van de infrastructuur. Wel wil D66 meer geld vrijmaken voor het basisonderwijs om de klassen te verkleinen.

Volgens de grootste oppositiepartij CDA krijgt het paarse kabinet de goede resultaten in “de schoot geworpen” door het beleid van voorgaande kabinetten, de economische groei en het gedrag van de sociale partners. Fractievoorzitter E. Heerma kritiseert het kabinetsplan om te bezuinigen op de pensioenen. Hij vreest ook de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderbijslag voor de laagste inkomensgroepen met kinderen.

Volgens GroenLinks heeft het paarse kabinet de verkeerde keuzes gemaakt door voorrang te geven aan toetreding tot de EMU en versterking van de infrastructuur, boven bestrijding van de tweedeling in de samenleving en investeringen in een schoner milieu. De kleine christelijke partijen RPF, GPV en SGP hekelen het paarse beleid als te weinig sociaal en te veel als een beleid van “beton en staal”, zoals de RPF het uitdrukt. Het GPV hekelt de “passieve houding” van het kabinet “tegenover uitingen van publieke exploitatie van de seksualiteit”.

De ouderenpartij Senioren 2000 noemt het kabinet “onbetrouwbaar”, omdat het de Ziektewet heeft afgeschaft en heeft ingegrepen in bestaande rechten van nabestaanden. De Socialistische Partij vindt dat 'paars' is uitgeregeerd omdat de Miljoenennota een visie op de samenleving ontbeert.