Kruisbestuiving cultuur, onderwijs

Cultuur op school moet, of dat nu gebeurt met een Indonesisch poppenspel 'Wayang', een wiskunde-wandelroute, een cursus pottenbakken, of een rondje cultuur in Den Helder.

Dit schrijven de staatssecretarissen Nuis (Cultuur) en Netelenbos (Onderwijs) in de bij de begroting gepresenteerde nota 'School en Cultuur'.

Voor cultuureducatie komt de komende vier jaar elk jaar twaalf miljoen gulden beschikbaar. Het rijk betaalt negen miljoen gulden per jaar, gemeenten leggen jaarlijks drie miljoen gulden bij. Met deze 'impuls' kunnen basisscholen en middelbare scholen samen met bibliotheken en kunstinstellingen uit de buurt plaats inruimen voor meer cultuur in schooltijd.

Om drie redenen achten de staatssecretarissen “deze kruisbestuiving” tussen cultuur en onderwijs van belang. Het komt de kunstvakken op school ten goede, schrijven ze. Daarnaast veraangenaamt cultuureducatie de sfeer op school, en het maakt kinderen van vier tot achttien jaar wegwijs in het cultuuraanbod.

Hoe scholen en instellingen cultuur willen aanbieden wordt grotendeels aan henzelf overgelaten, al kunnen ze terugvallen op een door het departement ontwikkelde cultuurgids met voorbeelden. Een apart vak 'cultuureducatie' staat Netelenbos en Nuis echter niet voor ogen. Ze willen dat cultuur in de bestaande lessen op de basisschool en middelbare school wordt geïntegreerd.

De Stichting Leerplanontwikkeling is gevraagd een leerplan cultuureducatie te ontwikkelen met als uitgangspunt de huidige kerndoelen basisonderwijs, basisvorming en de nieuwe examenprogramma's voor voorbereidend beroepsonderwijs, Mavo, Havo en VWO.

Ook zullen rijk en gemeenten volgend jaar in navolging van de wetenschapsweek beginnen met de organisatie van een cultuurweek, waarin ouders en leerlingen kennis kunnen maken met het cultuuraanbod in de omgeving.

De nota 'Cultuur en School' geeft, aldus beide staatssecretarissen, het antwoord op de vraag waarom het kabinet-Kok twee jaar geleden cultuur van het Rijswijkse departement Welzijn en Volksgezondheid naar Onderwijs en Wetenschappen in Zoetermeer liet verhuizen.

Netelenbos en Nuis vinden dat cultuur en onderwijs elkaar moeten inspireren. “We geven handen en voeten aan de wens schijnbare uitersten als onderwijs en cultuur met elkaar te vervlechten.”