Kabinet presenteert strikte regels voor de opvoeding

Het kabinet presenteert vandaag een paarse definitie van het gezin: 'Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen'. Homofiele ouderparen met kinderen behoren daar dus ook toe.

Naast een definitie zijn in de 'Notitie Gezin' ook strikte regels vastgelegd voor de opvoeding: het geven van aandacht, veiligheid en behaaglijkheid, nestwarmte, socialisering, zorg voor gezondheid, onderwijs en educatie, het bieden van geborgenheid, bescherming van de lichamelijk integriteit en de overdracht van waarden en normen.

Wanneer de kernfuncties van het gezin niet worden vervuld en de rechten van kinderen worden bedreigd, moeten belangen van jongeren door de overheid worden behartigd. Overheidsingrijpen is niet alleen een kwestie van bescherming van zwakkeren; het is op langere termijn ook van belang voor het behoud van de welvaart, stelt de nota.

Naast de zorg voor het gezin legt het kabinet zichzelf ook normen en waarden op. Voorwaarden scheppen in de sfeer van de sociale zekerheid waardoor het gezin in staat is zijn wezenlijke taak van opvoeding en verzorging te vervullen, aldus de nota.

De overheid verplicht zichzelf tot het ondersteunen en begeleiden van gezinnen via onderwijs en consultatiebureaus, het geven van speciaal onderwijs en grijpt via Justitie in daar waar het mis gaat. Ongeveer 3,5 procent van twaalf- tot zeventienjarigen is wel eens in aanraking met de politie geweest. Een criminele levenswijze ontstaat vaak als een kind onvoldoende bescherming binnen een gezin geniet, zo meent het kabinet.

Gerichte hulp bij de opvoeding moet ertoe bijdragen dat het kind weer op het rechte pad komt. Paars ziet criminaliteitspreventie als een taak van het gezin en de overheid samen.

Van de jongeren wordt op jeugdige leeftijd meer “inbreng en een zelfstandige visie” verwacht. Deze opvoedingsstijl sluit volgens het kabinet aan bij de eisen van de moderne samenleving. Waar een autoritaire opvoeding de boventoon voert is de kans op problemen het grootst, zo meent het kabinet.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in Nederland vierenhalf miljoen meerpersoonshuishoudens. Ongeveer de helft daarvan zijn huishoudens met twee volwassenen en één of meer opgroeiende kinderen.

Het traditionele gezin is derhalve nog steeds dominant. De meeste gezinnen zijn goed in staat om de opvoeding naar behoren uit te voeren, concludeert het kabinet in de nota.

Staatssecretaris Terpstra (Welzijn), die het gezinsbeleid coördineert, heeft haar conclusie al getrokken: anders dan het CDA vorig jaar bepleitte is er volgens haar“geen aparte minister van Gezinszaken nodig.”