Hoofdlijnen

De uitgaven van het rijk bedragen volgend jaar 201,1 miljard gulden. Het rijk incasseert 182,3 miljard gulden.

Het bruto binnenlands produkt, het geld dat met de verkoop van goederen en diensten in een land wordt verdiend, bedraagt volgend jaar 693,2 miljard gulden. Het bbp per Nederlander bedraagt ruim 45.000 gulden.

De staatsschuld stijgt met 10,3 miljard gulden tot 419.078.000.000 gulden. Omgerekend bedraagt de staatsschuld ruim 26.000 gulden per inwoner.

De collectieve lastendruk (de som van belastingen en sociale premies uitgedrukt als percentage van het bbp) daalt van 44,6 naar 42,4.

De inflatie bedraagt volgend jaar 2,5 procent.

De economische groei van 2,75 procent leidt tot een stijging van de werkgelegenheid met 90.000 arbeidsjaren; oftewel 103.000 banen. De werkloosheid daalt van 500.000 naar 465.000.

De werkgelegenheid bij de rijksoverheid stijgt volgend jaar met bijna twee procent tot 111.000 banen. In de periode 1993 tot 1996 nam de werkgelegenheid bij de rijksoverheid af met 5 procent.

Dit jaar staan tegenover honderd werkenden tachtig mensen met een uitkering. Volgend jaar zullen dat er 78,3 zijn.

De koopkracht blijft voor de meeste mensen gelijk of neemt iets toe. Mensen met een modaal inkomen (ongeveer 55.000 gulden) zien hun koopkracht met 0,5 procent stijgen. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden blijft op peil onder meer als gevolg van de volledige koppeling van de uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. De alleenstaande AOW'er gaat er één procent op vooruit. Mensen met een twee keer modaal inkomen zien de koopkracht met 0,3 procent dalen.

De kinderbijslag wordt volledig gecorrigeerd voor de inflatie van 2,5 procent.

Met ingang van 1 juli 1997 worden de accijnzen op benzine, diesel en lpg verhoogd met respectievelijk 11, 5 en 8 cent per liter. Inclusief inflatiecorrectie en BTW gaat het om 15, 7 en 9,5 cent.

De opbrengst van de accijnsverhoging wordt gebruikt om de motorrijtuigenbelasting te verlagen. Voor personenauto's die op benzine rijden betekent dit een verlaging per jaar van 140 gulden, voor dieselauto's 107 gulden, voor auto's op lpg 220 gulden.

De belastingbetaler moet over een bedrag van ongeveer 45.960 gulden 37,30 procent belasting en sociale premies betalen. Dat is 0,2 procentpunt minder dan dit jaar. Voor de volgende 52.990 gulden geldt een belastingtarief van 50 procent. Het tarief van 60 procent geldt voor inkomens vanaf 98.950 gulden.

Het bedrag waarover geen loonbelasting en premies volksverzekering hoeft te worden betaald, de belastingvrije som, wordt met 99 gulden verhoogd tot 7.102 gulden.

De fiscale aftrek van consumptieve rente wordt beperkt tot maximaal 5.000 gulden per belastingplichtige (gehuwden 10.000 gulden).

Het huurwaardeforfait wordt verlaagd. Vanaf 1 januari geldt een forfait van 1,25 procent van de taxatiewaarde. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente op basis van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De huren stijgen volgend jaar met 3,5 procent; voor de sociale minima is de stijging 1,5 procent.

De prijs van een pakje sigaretten van 25 stuks wordt met 50 cent verhoogd. Eenzelfde accijnsverhoging geldt voor shag.

Ziekenfondspatiënten moeten vanaf 1 januari een vijfde van de kosten voor medische zorg zelf betalen tot een maximum van tweehonderd gulden per jaar. Voor een dag in een ziekenhuis moet acht gulden uit de eigen portemonnee worden bijgepast.

Het tarief per kubieke meter gas wordt met 7,5 cent verhoogd. De opbrengst wordt geraamd op 0,5 miljard gulden en wordt via een belastingverlaging weer teruggegeven.

Ook scholieren die na 1 augaustus 16 jaar worden moeten in dat schooljaar lesgeld gaan betalen en wel vanaf het kwartaal dat volgt op dat waarin ze die leeftijd bereiken. Het lesgeld bedraagt voor een vol schooljaar 1.497 gulden.

De studiebeurs voor scholieren van het middelbaar beroepsonderwijs wordt verlaagd.

Oudere leerkrachten kunnen eerder met pensioen, opfrisverlof opnemen, of minder uren per week gaan werken. Voor het verminderen van de werkdruk van oudere leerkrachten wordt in 1997 een bedrag van 75 miljoen extra ter beschikking gesteld.

In 1997 komen er 850 plaatsen bij in de jeugdhulpverlening. De hulpverlening in instellingen, pleegzorg, dagbehandeling en gecombineerde hulpverleningsvormen zullen worden uitgebreid. Het openbaar ministerie en het aantal rechters wordt uitgebreid.

Er komen duizend politieagenten bij.

Het kabinet trekt twee miljard gulden extra uit voor het versneld aanleggen van wegen en het openbaar vervoer.