ALGEMENE ZAKEN; Overheid naar commerciële zenders

De overheid wil voor de voorlichting aan burgers een ruimer gebruik maken van het elektronische informatiesysteem Internet. Het algemene informatieloket Postbus 51 is sinds dit jaar via Internet te raadplegen. De Voorlichtingsraad onderzoekt daarnaast ook andere mogelijkheden, zo blijkt uit de begroting van Algemene Zaken.

Het rijk onderzoekt de mogelijkheden om zendtijd te verwerven bij de commerciële omroep. Via de publieke omroep worden steeds minder burgers bereikt. Hierdoor loopt het effect van overheidscampagnes terug. Met name jongeren kijken steeds meer naar commerciële zenders. De Voorlichtingsraad zal met de commerciële omroepen overleg voeren voor het uitzenden van spotjes op radio en televisie.

Minister-president Kok erkent in de toelichting op zijn begroting dat de centrale overheid er voor de burger als gevolg van decentralisatie, verzelfstandiging en privatisering niet doorzichtiger op is geworden. Door het afstoten van taken van het rijk naar andere instellingen en het ontstaan van nieuwe organisaties is het voor burgers moeilijk om vast te stellen waar zij specifieke informatie kunnen inwinnen. Met de instelling van een telefonische informatiedienst - de Postbus 51-infolijn - is vorig jaar een begin gemaakt om burgers beter te bedienen. De informatiedienst is bedoeld voor algemene publieksvragen over beleid, wetgeving en regels die gelden voor de gehele rijksoverheid.

De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) gaat na volgend jaar onderzoek doen naar de kerntaken van de overheid. Bij deze studie zal worden bekeken hoe de taakverdeling tussen overheid en markt is geregeld. Ook onderzoekt de WRR in een volgende kabinetsperiode de toekomst van de sociale zekerheid. Zij zal de regering met name adviseren hoe het stelsel op langere termijn kan worden vormgegeven. Verder doet de Raad onderzoek wat de verschillen zijn tussen de onderscheiden sociale lagen van de bevolking.

De uitgaven voor het Koninklijk Huis worden voor volgend jaar geraamd op 13.147.000 gulden. Het grootste deel, iets meer dan zeven miljoen gulden, wordt uitgekeerd aan koningin Beatrix. De uitkering aan kroonprins Willem-Alexander bedraagt 1.674.000 gulden, de uitkering aan prins Claus is 1.393.000. Prinses Juliana ontvangt ruim 1,8 miljoen gulden, prins Bernhard ruim 1,1 miljoen.

De uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis bevat naast inkomen een vergoeding voor de kosten van hun hofhouding. Het inkomensdeel voor koningin Beatrix bedraagt eeneneenkwart miljoen gulden; prins Claus ontvangt een inkomen van bijna een half miljoen en het inkomen van kroonprins Willem-Alxander bedraagt 371.000 gulden. Het inkomen van prinses Juliana is begroot op 708.000 gulden en dat van prins Bernhard op 340.000 gulden.