Tunnel laat veenmeren verzilten

AMSTERDAM, 14 SEPT. De aanleg van een tunnel voor de Hogesnelheidslijn onder het Groene Hart zal mogelijk de waterhuishouding en grondwaterstromen in het kwetsbare veenweidengebied verstoren en de verzilting versnellen. Volgens de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor het grondwatervoorziening, is naar dit gevaar nog steeds geen onderzoek verricht, terwijl dat wel hard nodig is.

In mei besloot het kabinet om een negen kilometer lange tunnel aan te leggen om het milieu sparen. Wat de tunnelbouw betekent voor waterhuishouding en grondwaterstromen in het kwetsbare veenweidengebied werd tot nu toe niet in het openbaar gesteld. Toch ligt hier volgens terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, mogelijk een groot probleem. Beïnvloeding van grondwaterstromen kan vèrstrekkende gevolgen hebben voor de natuur die het kabinet met de tunnelbouw nu juist wil ontzien. Als kwelwaterstromen door het tunnellichaam worden onderbroken, zullen bijzondere vegetaties verdwijnen. En als zout grondwater sneller landinwaarts wordt getrokken, kunnen bijvoorbeeld de Kager- en Nieuwkoopse Plassen in brakwatergebieden veranderen.

Deskundigen maken zich vooral zorgen over de schade aan het grondwatersysteem die kan optreden bij tunnelaanleg. Door het boren van de tunnel kan in één klap een verziltingseffect worden bereikt dat zich anders pas in tientallen jaren zou voltrekken. Daarmee zouden bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen, een van de laatste zoetwaterlaagveenmoerassen in ons land, een heel ander karakter krijgen. Volgens de Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van deze plassen, is serieus onderzoek nodig.

    • Marion de Boo