BOLKESTEIN (2)

In een artikel in W&O van 7 september heeft de heer Bolkestein, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, in een warrig betoog voorgesteld om het door de Stuurgroep Profiel Tweede Fase voorgestelde vak Mens- en Maatschappijwetenschappen (MMW) voor alle leerlingen in de HAVO/VWO-bovenbouw te schrappen en te vervangen door de vakken geschiedenis en maatschappijleer.

Ook wil hij het vak geschiedenis te richten op 'kennis van feiten en jaartallen, dus van inzicht in de chronologie' van vooral de vaderlandse geschiedenis. Maar feitenkennis is niet hetzelfde als inzicht in de chronologie en leidt daar evenmin toe, hooguit tot meer kennis, maar niet tot begrip of inzicht. Het paste in het encyclopedisch kennis- en vormingsideaal van de Verlichting en het 19e eeuws liberalisme, gericht op algemene ontwikkeling. Kennis was deugd. De 21e eeuw vraagt van het vak geschiedenis en staatsinrichting andere doelen en dus ook een andere inhoud, waarin de combinatie van historische benaderingswijzen en vaardigheden met historische kennis en inzicht een centrale plaats inneemt. Voor feitelijke overzichtskennis kan daarin geen plaats zijn. Wel voor aspecten van Europese geschiedenis en van de structuur en het functioneren van de Europese Unie!

    • Jan Brouwer
    • Staatsinrichting Katholieke Universiteit Nijmegen
    • Vakdidacticus Geschiedenis