Friese hoofdstad eist gebied van buurgemeenten

LEEUWARDEN, 13 SEPT. Leeuwarden moet worden vergroot met grote delen van de buurgemeenten Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Dit stelt het college van B en W in de nota “Ruimte voor de toekomst”.

Een beperkte herindeling is volgens het Leeuwarder college noodzakelijk en onontkoombaar, omdat de stad in de toekomst ruimte nodig heeft voor woningbouw. Na de herindeling zal een gemeente ontstaan met 108.000 inwoners, waarmee de Friese hoofdstad de tweede gemeente van Noord-Nederland wordt. Tot 2008 kan Leeuwarden nog bouwen binnen de eigen gemeentegrenzen, maar daarna is daar voor uitbreiding geen plaats meer.

Tussen 2008 en 2020 moeten er zesduizend woningen bij worden gebouwd en dat kan alleen op grondgebied van de beide buurgemeenten. Volgens de Leeuwarder burgemeester H.H. Apotheker vormen Leeuwarden en omgeving een samenhangend woon- en werkgebied. Zeven van de tien in Leeuwarden werkzame personen wonen in de buurgemeenten. Leeuwarderadeel en Menaldumadeel bestaan voor respectievelijk 65 procent en 59 procent uit pendelaars. Nieuwe woningen moeten worden gebouwd aan de westkant van de stad, in dorpen langs de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen. Dit gebied is tevens één van de twee tot ontwikkeling te brengen bedrijvenzones in Friesland. Door wonen en werken in deze zone te concentreren kan het woon-werkverkeer in andere streken afgeremd worden, zo is de visie. In de dorpen Deinum/Boksum en Dronrijp moeten op den duur 4200 nieuwe woningen komen. Deinum (1000 inwoners, gemeente Menaldumadeel), dat op vier kilometer van Leeuwarden ligt, zou een woonkern kunnen worden met uitgebreide voorzieningen. Ook het forenzendorp Stiens (7000 inwoners), hoofdstad van Leeuwarderadeel, moet bij Leeuwarden worden gevoegd, vinden B en W van Leeuwarden. Dat is nodig om de verkeersproblemen tussen beide plaatsen goed te kunnen aanpakken.

Een grote centrumgemeente - Leeuwarden is stedelijk knooppunt - is bovendien van belang om Fryslâns positie regionaal, nationaal en europees gezien te versterken, beklemtoont het Leeuwarder college. Een nieuwe, grotere gemeente zou ook meer aanspraak kunnen maken op subsidies. “Samenvoegen betekent niet annexeren”, onderstrepen B en W. Zo moeten er in de dorpen gemeentelijke service centra worden opgezet, waar dorpelingen terecht kunnen.