Student mag van Ritzen nu toch in bestuur van faculteit

DEN HAAG, 12 SEPT. Minister Ritzen (Onderwijs) verzet zich niet langer tegen de mogelijkheid dat een student deel uitmaakt van het bestuur van een faculteit. Hij heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat het kabinet een amendement van het Kamerlid Van Gelder (PvdA) op het wetsvoorstel modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB) overbodig acht.

In dat amendement wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid geopend dat een student deel kan uitmaken van het bestuur van een faculteit. In het wetsontwerp zoals Ritzen dat heeft ingediend, wordt deze mogelijkheid als zodanig niet uitgesloten. De minister, en met hem nu het kabinet, ziet daarin reden het amendement van zijn partijgenoot Van Gelder overbodig te noemen.

Eerder in het debat met de Kamer had de minister zich nog in krachtige bewoordingen tegen het amendement van Van Gelder uitgesproken. Hij gaf daarbij als zijn mening dat een student voor “een enorme verantwoordelijkheid” zou worden geplaatst als bestuurder, terwijl zo'n student maar korte tijd deel uitmaakt van dat bestuur.

Over een amendement van D66 laat de minister het oordeel aan de Kamer. D66 wil dat een student lid kan zijn van het opleidingsbestuur. Ook daarover wilde Ritzen overleg in het kabinet.

De politieke reacties op de brief van de minister zijn verdeeld. Volgens de indiener van het amendement, W. van Gelder, is de impasse nu doorbroken. “Deze uitspraak betekent volgens mij dat het kabinet zich niet langer verzet tegen een aanpassing van de wettekst. Het is geen halszaak meer.”

Coalitiegenoot VVD denkt daar heel anders over. Het Tweede-Kamerlid J.M. de Vries houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open dat de VVD tegen de hele wet zal stemmen als het amendement van Van Gelder er deel van zal uitmaken.

De VVD-fractie heeft Ritzen vanaf het begin gesteund, en het steekt De Vries bijzonder dat Van Gelder te elfder ure in het debat met zijn amendement is gekomen. In een eerder stadium hadden De Vries en Van Gelder elkaar nog gevonden in een gezamenlijk amendement waarin wordt gevraagd om een adviserende rol voor een student in het faculteitsbestuur. Voor het Kamerlid Van der Vlies (SGP) was dat toen aanleiding Van Gelder te verwijten dat hij twee ijzers in het vuur hield.

Welk standpunt het CDA zal innemen, in nog onduidelijk. Het Kamerlid Lansink heeft deze week moeten ervaren dat Ritzen diens amendementen onaanvaardbaar noemde. Als oppositiepartij zou het CDA samen met de VVD tegen het hele wetsvoorstel kunnen stemmen. Lansink wacht het verloop van het debat met Ritzen af.

Vanmiddag zou de Kamer beslissen over het tijdstip waarop het plenaire debat met Ritzen wordt voortgezet.