Britten willen BSE-koeien niet slachten

LONDEN, 11 SEPT. De Britse regering wil terugkomen op de slachting van 125.000 koeien, één van de maatregelen die het Verenigd Koninkrijk met de Europese partners was overeengekomen om de gekke koeienziekte (BSE) te bestrijden. Morgen neemt het Britse kabinet een beslissing hierover.

Terugdraaien van de massa-liquidatie leidt tot een nieuwe confrontatie met de Europese Commissie, nadat de rundvleescrisis de betrekkingen tussen Londen en Brussel toch al heeft vertroebeld. Maar door de Europese partners te schofferen, speelt het kabinet de Eurosceptische rechtervleugel binnen de Conservatieve regeringspartij volledig in de kaart.

Groot-Brittannië overweegt van de selectieve slachting af te zien op grond van een recente studie van de Universiteit van Oxford. Daaruit blijkt dat zo'n maatregel weinig zin heeft. Volgens de onderzoekers zou de voorgenomen slachting het aantal ziektegevallen met niet meer dan enkele procenten doen dalen. Ook zonder het massaal afmaken van beesten die het grootste gevaar lopen BSE te krijgen verdwijnt de ziekte volgens de onderzoekers binnen vijf jaar vanzelf.

De Britse overheid heeft altijd beklemtoond dat het eten van met BSE besmet rundvlees weinig risico voor de volksgezondheid vormt. Er is nog steeds geen bewijs dat consumptie van door hersenverweking getroffen koeien tot verhoogde kans leidt op de menselijke variant, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Ook heeft de Britse regering van meet af aan getwijfeld aan het nut van een selectieve slachtingsoperatie die als onwetenschappelijk werd bestempeld. Maar op de Europese top in Florence stemde Groot-Brittannië uit pragmatische overwegingen toch met die maatregel in omdat de Europese partners anders niet wilden meewerken aan een geleidelijke opheffing van het mondiaal exportverbod op Brits rundvlees. Vertegenwoordigers van de Britse boerenbond, de National Farmers Union, spraken destijds al over een volstrekt overbodige ingreep, puur ingegeven door politieke motieven. “Koehandel in het kwadraat.”

Nu steeds duidelijker wordt dat Groot-Brittannië een opheffing van het exportverbod deze herfst wel kan vergeten accepteert Major dat het exportverbod nog wel een tijd zal blijven gelden. Tot grote schrik van de National Farmers Union. Een woordvoerder noemt het “onverantwoord” als de regering haar pogingen opgeeft om de Europese partners te overreden tot opheffing van het exportverbod.

    • Dick Wittenberg