'Overheid strafbaar bij milieudelicten'

DEN HAAG, 10 SEPT. Ambtenaren en overheidsdiensten genieten geen strafrechtelijke immuniteit als zij milieu-overtredingen begaan.

Dat schrijft minister Sorgdrager (Justitie) aan de Tweede Kamer. De Kamer had zich bezorgd getoond over het zogeheten Pikmeer-arrest dat de Hoge Raad enkele maanden geleden wees. De Hoge Raad bepaalde dat een ambtenaar van de Friese gemeente Boarnsterhim, die opdracht had gegeven verontreinigd baggerslib in het Pikmeer te storten in strijd met de milieuvoorschriften, niet strafrechtelijk kon worden vervolgd omdat blijkens eerdere jurisprudentie ook de gemeente niet kan worden vervolgd.

De strafrechtelijke immuniteit geldt voor openbare lichamen die werk verrichten ter vervulling van een opgedragen bestuurstaak. Het Pikmeer-arrest 'verlengde' dat principe tot de ambtenaar die leiding geeft aan het verboden feit.

Volgens Sorgdrager kan uit het arrest “uitdrukkelijk niet worden afgeleid dat publiekrechtelijke lichamen en hun ambtenaren een algemene of onvoorwaardelijke strafrechtelijke immuniteit genieten”. Vervolging kan wel degelijk tegen hen worden ingesteld als de ambtenaar een strafbaar feit begaat tijdens een handeling die niet tot de typische overheidstaken wordt gerekend, stelt de minister. “Voor het overige geldt de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtenaren onverkort”, aldus Sorgdrager.

De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het Hof in Leeuwarden. Dat moet onderzoeken of de handelingen van de ambtenaar tot de 'opgedragen bestuurstaken' behoorden.

Op grond van het Pikmeer-arrest heeft het openbaar ministerie naar schatting veertig milieuzaken waarbij overheden en ambtenaren zijn betrokken, opgeschort, meldt Sorgdrager.

Het college van procureurs-generaal heeft nog geen standpunt ingenomen over de consequenties van het Pikmeer-arrest in deze, of andere milieuzaken, zei een woordvoerder vanochtend.