Testa spaart raad maar verdeelt PvdA

Na veel getouwtrek heeft het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) nu eindelijk weer een algemeen directeur in de persoon van jonkheer A. Testa. Het definitieve besluit viel woensdagnacht tegen de klok van drie uur na een langdurig debat dat zich grotendeels achter gesloten deuren afspeelde.

Tijdens het debat maakte vooral PvdA-fractievoorzitter E. van der Laan een gespannen indruk. Hij stond ook voor een moeilijke klus: het was hem niet gelukt de fractie op één lijn te krijgen. Vier PvdA-raadsleden waren tegen de benoeming van Testa. De verdeeldheid binnen de PvdA raadsfractie was daarom zo pijnlijk omdat in eerdere instantie Van der Laan de twee andere collegepartijen, VVD en D66, op het hart had gebonden unaniem voor Testa te stemmen en zich aldus te scharen achter PvdA wethouder Ter Horst (vervoer).

Vorige week maandag werd Testa achter gesloten deuren door de raadscommissie vervoer aan de tand gevoeld. Pikant detail is dat het gros van de raadsleden die over de benoeming van Testa moest beslissen zelf jarenlang de teloorgang van het GVB van nabij heeft mogen aanschouwen, zonder daadwerkelijk in te grijpen. Het valt Testa te prijzen dat hij dit feit de raadsleden niet onder de neus heeft gewreven toen hij werd overhoord over zìjn kwaliteiten.

Na afloop van het vertrouwelijk beraad kwamen de afzonderlijke fracties bijeen voor overleg. Toen verkeerden D66 en de VVD nog in de veronderstelling dat de PdvA een eengezind standpunt zou innemen. Wie schetste hun verbazing toen zij afloop vernamen dat dat niet het geval was. Een dag later volgde overleg tussen de fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66. Daar werd Van der Laan aan zijn eerdere opstelling herinnerd. Die reageerde als door een adder gebeten en verklaarde een tegenstander te zijn van fractiediscipline. Op het eerste gezicht een mooi gebaar want fractiediscipline verhindert nogal eens een prettige gedachtenwisseling. Maar in dit geval deed de opstelling van Van der Laan een beetje vreemd aan: het ging niet om zomaar een benoeming bij zomaar een bedrijf. Testa was als enige kandidaat overgebleven die voor de taak wordt wordt gesteld het volstrekt stuurloze GVB uit het financiële en morele dal te trekken. Bij de stemming bleken twaalf van de veertien PvdA-raadsleden voor de nieuwe directeur te hebben gestemd. Twee PvdA'ers leverden hun stembriefje niet in - zij werden geacht niet te hebben deelgenomen aan de stemming.

Niet alleen voor Van der Laan is de verdeeldheid binnen zijn fractie over dit onderwerp een vervelende zaak. Ook voor de ambtenarenbond AbvaKabo, geen onbekende binnen het vervoerbedrijf, wordt het er niet gemakkelijker op. Er bestaat vanouds een hartelijke band tussen deze bond en de PvdA-raadsfractie. Over en weer wordt op elkaar gerekend, zo gaan leden van dezelfde familie met elkaar om. Maar nu nogal wat familieleden hebben afgehaakt, ontstaat voor de bond, die fel tegen de benoeming van Testa was, een probleem. AbvaKabo-bestuurder M. van den Berg, voorspelde vorige week een “permanente staat van oorlog” binnen het GVB wanneer Testa de baas zou worden. Van den Berg dreigt echter, evenals de voormalige ARP-voorman Groen van Prinsterer, een officier zonder leger te worden nu zelfs zijn geestverwanten in de gemeenteraad zich niet langer achter hem scharen. Voor diegenen die van mening zijn dat het tijd wordt dat de bond binnen het GVB een toontje lager gaat zingen, is dit een verblijdende gedachte.

    • Anneke Visser