Geen nieuwe studenten in ziekenfonds

DEN HAAG, 7 SEPT. Nieuwe studenten kunnen met ingang van het volgende studiejaar niet meer met hun ouders worden meeverzekerd in het ziekenfonds. Ze zullen zich dan particulier moeten verzekeren.

Daarmee moet het toetreden van een groep van tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen worden gecompenseerd. Het kabinet is het daar gisteren in hoofdlijnen over eens geworden. De Tweede Kamer heeft er bij minister Borst (Volksgezondheid) herhaaldelijk op aangedrongen ouderen met een klein pensioen, die zich in 1994 particulier moesten verzekeren door een wijziging in de Ziekenfondswet, weer op te nemen in het fonds. Borst had de Kamer eerder toegezegd daarvoor dit jaar al maatregelen te treffen.

In de kabinetsplannen wordt nu voorgesteld vanaf 1 januari volgend jaar een eerste groep van ongeveer honderdduizend ouderen toe te laten. Daartoe zal de ziekenfondsgrens voor 65-plussers van 31.450 gulden worden verhoogd naar 35.300 gulden. In 1998 zal nog eens een zelfde aantal ouderen toestromen. Dan zal de inkomensgrens komen te liggen op 38.300 gulden bruto per jaar.

Het inkomen uit vermogen en andere neveninkomsten zal vanaf volgend jaar dan ook gaan meetellen. Dat is nu niet het geval. Mensen die eenmaal in het ziekenfonds zitten, zullen er op hun 65ste niet meer uit hoeven treden. Ook zal de mogelijkheid worden geboden om vrijwillig het fonds te verlaten.

Om de verhouding tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden gelijk te houden, zullen op termijn ongeveer een zelfde aantal mensen uit het fonds dienen te verdwijnen. Aanvankelijk was het idee om de ziekenfondsgrens voor werknemers te bevriezen, waardoor automatisch een groot aantal werknemers zou verdwijnen. Dit stuitte echter op verzet van minister Melkert (Sociale Zaken), die dan vreest voor een “armeluisfonds”.

Het voornemen is nu om studenten die goedkoop zijn meeverzekerd met hun ouders in de toekomst niet meer tot het fonds toe te laten. Ze krijgen echter wel een vergoeding via een aanvullende studiebeurs. Het gaat daarbij nu ongeveer om 185.000 studenten. Door vanaf volgend jaar geen nieuwe studenten meer in het fonds op te nemen moet de overhevelingsoperatie over vier jaar zijn afgerond. Het is de bedoeling dat dit budgettair neutraal zal gebeuren.