...en grondslag

DE UITKOMST VAN het fusieproces zal zeker gevolgen hebben voor het functioneren van de vakcentrale FNV. Deze zal, als de ontwikkelingen doorzetten, in de nabije toekomst niet meer bestaan uit negentien afzonderlijke vakbonden maar gedomineerd worden door een bond die werkzaam is in de marktsector en een bond die zich richt op de collectieve sector.

De vakbondsoverschrijdende activiteiten, nu nog het voornaamste werkterrein van de centrale, zullen hierdoor zeker verminderen. Een discussie over de functie van de vakcentrale zou in het licht van de fusiebewegingen dan ook meer op zijn plaats zijn dan een debat over de grondslag van de FNV zoals deze week op het lustrumfeest werd aangekondigd.

De uit 1981 daterende grondslag van de vakcentrale is inderdaad gedateerd en op onderdelen verouderd. Aan de andere kant heeft de vakcentrale zich in haar dagelijkse werkzaamheden reeds lang aangepast. In die zin is een vernieuwing van de grondslag niet anders dan een bevestiging van het beleid dat nu reeds wordt gevoerd. De FNV is nog steeds meer dan een loonfabriek, maar anders dan in de jaren zeventig is zij zich ook bewust van haar beperkingen als het gaat om maatschappelijke opvattingen.

DE VRAAG IS dan ook of de FNV al haar energie moet steken in een discussie over de grondslag nu er zoveel andere veranderingen voor de deur staan. Als gevolg van de grootscheepse hergroepering van de FNV-bonden is immers niet de grondslag van de FNV aan de orde, maar het voortbestaan van de vakcentrale.