Kabinet beoogt revitalisering van de Randstad

ROTTERDAM, 6 SEPT. Wonen en werken in het westen moet aantrekkelijker worden, om tegenwicht te bieden aan de uitwaaiering van bedrijvigheid en verstedelijking naar Gelderland en Noord-Brabant. Het kabinet wil de economische structuur van de Randstad versterken.

Dat staat in de nota 'Randstad en Groene Hart: de groene wereldstad' die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. “Een stedelijke renaissance kan alleen als het goed wonen en werken is in de stad”, aldus minister De Boer (VROM) in de nota. “Nodig is een offensieve ruimtelijke strategie, gekenmerkt door het realiseren van nieuwe, hoogwaardige woon- en bedrijfsmilieus op goed gekozen locaties in de stadsgewesten en vooral in de binnenstedelijke gebieden.”

De bollenstreek, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag en de Hoekse Waard komen in de ogen van het kabinet als eerste in aanmerking voor bebouwing met woonwijken en bedrijfslocaties voor de periode tussen 2005 en 2010. De Randstad moet een hoogwaardig vestigingsmilieu bieden.

Het Groene Hart moet niet alleen als open gebied bewaard blijven, maar dient een veel belangrijker rol te krijgen in het leven van de randstedelingen. Het moet niet alleen bereikbaarder worden vanuit de stedenring, maar ook toegankelijker voor de recreant: minder hekken, meer paadjes.

Met deze nota en het eveneens op Prinsjesdag te presenteren mobiliteitsplan 'Samen werken aan bereikbaarheid' poogt het kabinet een samenhangende visie te geven op de toekomst van ruimtegebruik en mobiliteit in Nederland. In de nota worden geen concrete geldbedragen genoemd. Wel wijst het kabinet “op de noodzaak jaarlijks enkele miljarden te investeren in de ruimtelijke-economische ontwikkeling van ons land en daarmee in die van West-Nederland.” Voor het mobiliteitsplan van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) is twee miljard gulden gereserveerd. Uit de nota blijkt dat de behoefte aan woningbouw tot 2010 kan worden opgevangen binnen de Randstad zelf. Daarna komen nieuwe gebieden in aanmerking voor grootschalige verstedelijking: het gebied tussen Amsterdam en Almere en tussen Almere en Amersfoort. In de grote steden moeten 'stadsparken' komen, meer gevarieerde bebouwing en meer menging van wonen en werken in dezelfde buurt. Hierdoor moet meer werkgelegenheid worden geschapen voor laaggeschoolden, maar ook een aangenamer woonomgeving voor kapitaalkrachtige gezinnen. Dit zal de leefbaarheid verbeteren.

    • Dick van Eijken Gretha Pama