In serie nota's wordt Randstad verbouwd

Onder leiding van minister-premier Kok, die bezorgd is dat het land economisch vastloopt, wil dit kabinet zijn stempel drukken op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot ver in de 21e eeuw.Hij speelt een belangrijke rol bij het doorbreken van de departementale verkokering die de plannenmakerij vaak heeft gekenmerkt.

De laatste tijd ontwikkelt zich een allengs intensiever wordend overlegcircuit van topambtenaren van de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Economische Zaken, Financiën en Algemene Zaken waar deze problematiek op de agenda staat.

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de tot nu toe ontwikkelde ideeën in een aparte brief bij de begroting. Deze zal vergezeld gaan van drie nieuwe nota's over ruimte en mobiliteit: Randstad en Groene Hart: de groene wereldstad van minister De Boer (VROM), Samen werken aan bereikbaarheid van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en Transport in balans, eveneens van Jorritsma.

Intussen wordt gewerkt aan de actualisering van de Vierde nota ruimtelijke ordening extra, de Vinex. Deze hoofdnota over de ruimtelijke ordening in heel Nederland is tot nog toe uitgewerkt tot 2005; de actualisering behelst de uitwerking voor de vijf jaar daarna, en verschijnt volgend jaar. Tegelijkertijd zijn ambtenaren al aan het denken over de verdere toekomst. Een nota over Nederland in 2030 is in voorbereiding. Verkeer en Waterstaat bezint zich op de toekomst van de mainports Rotterdam en Schiphol.