VROM is zicht op de sociale huursector kwijt

DEN HAAG, 5 SEPT. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) heeft onvoldoende zicht op de sociale huursector. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in haar vandaag verschenen rapport 'Toezicht op woningcorporaties'.

Ondanks de Woningwet die het toezicht regelt, slaagt het ministerie van VROM er niet in zich een beeld te vormen van de prestaties van woningcorporaties, zoals het financiële beheer en het instandhouden van de kwaliteit van het woningbezit. De Rekenkamer concludeert verder dat het ministerie weinig weet van het toezicht door gemeenten op de corporaties.

Daardoor is het bij het rijk onvoldoende bekend of lokale partijen zich inspannen om zo zuinig mogelijk te zijn. Dit heeft tot gevolg dat het onzeker is of de hoogte van de huren acceptabel is hetgeen weer twijfels oproept over de rechtvaardiging van de huursubsidie.

De controleur van de rijksfinanciën onderzocht het toezichtssysteem dat sinds drie jaar bestaat. Sindsdien zijn de gemeenten de eerste toezichthouder om corporaties te beoordelen en heeft de staatssecretaris van VROM de eindverantwoordelijkheid.

Een zwakte van het systeem is dat het ministerie aan gemeenten geen sancties kan opleggen als hun toezicht op de corporaties onvoldoende is. De gemeenten hebben op hun beurt niet de middelen om alle gewenste informatie dat ze nodig hebben voor hun toezichthoudende taak van een corporatie te krijgen.

De 940 woningcorporaties in Nederland beheren samen 2,4 miljoen woningen, hetgeen veertig procent is van de totale woningvoorraad.

Naar het Rekenkamer-rapport is geruime tijd uitgezien, nadat Tommel vlak voor het zomerreces zwaar onder vuur kwam te liggen. Een parlementaire onderzoekscommissie concludeerde dat Tommel “verwijtbaar tekort was geschoten” bij de afhandeling van affaire rondom de Limburgse woningcorporatie WBL, dat kampte met een tekort van ruim honderd miljoen gulden. Een Kamermeerderheid nam deze conclusie echter niet over en Tommmel mocht aanblijven. WBL en het ministerie zijn thans in een juridische steekspel gewikkeld over de vraaag wie voor het tekort op moet draaien.

De staatssecretaris heeft in een reactie op het rapport van de Rekenkamer beterschap beloofd. Hij wil onder meer het gemeentelijk toezicht versterken om zwakke corporaties tijdig te signaleren.

Alleen als de staatssecretaris en zijn opvolgers de komende drie jaar “stug volhouden” met dergelijke verbeteringen, zo houdt de Rekenkamer de bewindsman voor, is adequaat toezicht op de sociale huursector bereikbaar. Tommel liet deze week al weten dat hij de bestuurlijke chaos bij de stichting Wonen Midden Limburg laat onderzoeken.