Provincie biedt 2 tunnels aan voor andere Betuwelijn

ARNHEM, 5 SEPT. De provincie Gelderland is bereid de financiering van twee extra tunnels in het Betuwelijn-tracé voor haar rekening te nemen.

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland deze week besloten. Met de toezegging proberen de staten te bewerkstelligen dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) het ontwerptracébesluit aanpast.

De Tweede Kamer heeft verdeeld gereageerd op de plannen van Gelderland. CDA en VVD staan afwijzend tegenover het idee van financiering, PvdA en D66 zijn positiever. Ook Jorritsma reageert niet afwijzend, maar wil eerst het voorstel bestuderen alvorens er een definitief oordeel over te geven.

De tunnels zouden volgens Gedeputeerde Staten (GS) aangelegd moeten worden in het gedeelte tussen Tiel en Meteren en onder het natuurgebied de Geldersche Poort tussen Bemmel en Zevenaar, twee knelpunten waar de provincie al langer mee worstelt. De meerkosten van de twee tunnels bedragen ongeveer vijfhonderd miljoen gulden, zo hebben GS laten uitrekenen.

Het college van Gedeputeerde Staten schrijft: “Wanneer het ministerie alsnog één of meer tunnelvarianten verder laat uitwerken, en daarmee de juiste voorwaarden schept voor het bedrijfsleven om tot goede offertes te komen, is de provincie bereid om met de minister te overleggen over de financiering van de extra bouwkosten en een substantiële bijdrage in de financiële lasten hiervan.”

Het zou daarbij gaan om het betalen van een gedeelte ineens en om een langlopende lening aan het rijk voor het restant van het bedrag. In deze constructie wordt de Betuwelijn nauwelijks duurder dan de 8,3 miljard gulden die er nu voor uitgetrokken is, denken Gedeputeerde Staten. Overigens zal de provincie Gelderland het geld voor de aanleg van de twee tunnels moeten lenen.

Het aanbod lijkt een laatste poging van Gelderland om Jorritsma op andere gedachten te brengen. Als de minister niet akkoord gaat met de aanleg van twee extra tunnels, hebben GS geen andere keuze dan planologische medewerking aan de aanleg van de Betuwelijn te weigeren, waarschuwt het college. In dat geval zal er een zogeheten aanwijzing van het Kabinet volgen, hetgeen betekent dat de provincie verplicht wordt de plannen van het kabinet uit te voeren.

GS betreuren het dat de minister het tracébesluit in oktober ongewijzigd wil vaststellen en daarbij van de provincie onvoorwaardelijke steun verlangt. Dat acht het college niet mogelijk.

Het verbaast het provinciebestuur dat Jorritsma niet wacht op de beroepsprocedure bij Raad van State, die in december pas wordt afgerond en die volgens GS tot gevolg heeft dat het tracé gedeeltelijk zal worden aangepast aan de bezwaarmakers.

In haar reactie op het ontwerp-tracébesluit (OTB) van 21 mei van dit jaar lieten provinciale staten nog weten mee te zullen werken aan de uitvoering van het tracébesluit. In dat besluit werd er echter van uit gegaan dat een aantal resterende Gelderse knelpunten opgelost zou worden, en dat is volgens GS niet het geval.

    • André Ritsema