Maatregelen tegen uitstoot CO2

DEN HAAG, 5 SEPT. Minister De Boer (VROM) wil het energiegebruik op nieuwbouwlocaties, in de glastuinbouw en op industrieterreinen drastisch terugdringen. Dit staat in het voorstel voor een 'CO2-aanvalsplan' waar het kabinet deze week een besluit over neemt.

Het kabinet trok vorige week 75O miljoen gulden uit voor maatregelen om de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas kooldioxyde tegen te gaan. Dit gebeurde naar aanleiding van een evaluatie waaruit bleek dat de kabinetsdoelstellingen niet gehaald worden.

In het concept-'aanvalsplan' wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten maatregelen, waaronder energiebesparing in huizen, kassen en industrie. Het meeste geld, 400 miljoen, gaat naar deze maatregel.

Het ministerie wil ook meer gebruik maken van warmte die overblijft bij de produktie van stroom. Genoemd worden meer stadsverwarming op nieuwbouwlocaties, uitbreiding van stadsverwarming in de bestaande bouw en de uitwisseling van stoom en warmte tussen industrieën onderling. Dat laatste moet met name gebeuren in het Rijnmond-gebied. Ook tuinders in het Westland kunnen die warmte dan afnemen. In het 'aanvalsplan' wordt gesteld dat met energie-besparing en de introductie van duurzame energie (windenergie, zonne-energie) weliswaar vooruitgang wordt geboekt, maar dat de lage energieprijzen het tempo vertragen.

Voor demonstratie-projecten en proeven met schone energiedragers wordt 200 miljoen uitgetrokken. Het gebruik van schone auto-brandstoffen zou fiscaal aantrekkelijk gemaakt moeten worden. Voorbeelden van projecten zijn grootschalige inzet van biomassa, windenergie op zee en produktie van waterstof. Het overige geld gaat naar de ontwikkeling van technologiën die kunnen zorgen voor een doorbraak in het energiegebruik. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van elektrische en hybride voertuigen.