Correcties & Aanvullingen

Geboorte

In de bijlage Profiel, gewijd aan GEBOORTE, (in de krant van donderdag 29 augustus, pagina 29) is een grafiek opgenomen over wijzen van bevallen ontleend aan de Landelijke Verloskunde Registratie. De percentages in deze grafiek hebben betrekking op bevallingen onder leiding van gynaecologen (55,5 procent van alle bevallingen). Landelijk gezien beloopt het percentage keizersnedes 8,5 procent en niet 15,1 procent. Een passage op deze pagina dat “borstvoeding in de eerste zes maanden als voorbehoedmiddel kan fungeren”, behoeft de aanvulling dat deze methode geen zekerheid biedt, evenmin als welk ander voorbehoedmiddel dan ook. De foto op deze pagina is een gespiegelde versie van een foto die Sem Presser in 1949 heeft gemaakt van een gezin in Leiden.

Desert Storm

In het hoofdartikel Verschijnsel Saddam (in de krant van woensdag 4 september, pagina 7) staat dat Desert Storm begin 1992 plaatshad. Dit had moeten zijn 1991. Zodoende had in de laatste zin moeten staan: “na ruim vijf jaar prolongatie van Saddam”.