Sociale partners tegen plan; Vorm vannieuw pensioenstelsel verdeelt fracties

DEN HAAG, 3 SEPT. De regeringsfracties in de Tweede Kamer zijn voorstander van een zogeheten middelloonpensioen, maar ze zijn verdeeld over de vorm die het kabinet een dergelijk pensioensysteem wil geven. Het kabinet wil langs fiscale weg de pensioenen versoberen en flexibeler maken, waarbij het gemiddeld verdiende loon als uitgangspunt geldt.

De zogenoemde middelloonregeling houdt in dat een pensioen, inclusief AOW, in de toekomst 70 procent van het gemiddelde loon bedraagt dat iemand in zijn loopbaan heeft verdiend. Nu bestaat ruim tachtig procent van de pensioenen uit eindloonregelingen, waarbij pensioengerechtigden 70 procent van het laatst verdiende loon krijgen.

Het kabinet heeft ervoor gekozen de middelloonregeling fiscaal af te dwingen. Pensioenpremies zullen in de toekomst aftrekbaar zijn tot het niveau van het middelloonpensioen. Dat is goedkoper dan de huidige regeling waarbij de premies aftrekbaar zijn tot het eindloonniveau, omdat het middelloon over het algemeen lager uitvalt dan het eindloon.

PvdA en D66 zijn positief over het kabinetsplan, het CDA is tegen. CDA-woordvoerder Terpstra vindt dat “de overheid de maatschappelijke voorkeur voor de hoogte van pensioenen moet volgen”. De VVD vindt dat afspraken over de hoogte van de pensioenen aan de sociale partners moet worden overgelaten.

Kamerlid J. van Zijl (PvdA) staat achter het kabinetsplan, “het is immers ons eigen plan”. Met het middelloonsysteem worden volgens Van Zijl de pensioenkosten beter in de hand gehouden. “Als je die kosten wilt beteugelen, moet je de pensioenen meer toespitsen op de lagere en middeninkomens en de hogere inkomens meer verantwoordelijkheid geven.”

Van Zijl doelt daarbij op het kabinetsvoornemen om mensen met een inkomen boven de 75.000 gulden niet meer te verplichten volledig deel te nemen aan collectieve pensioenafspraken. Over het bedrag daarboven mag een werknemer zelf beslissen of hij ook pensioenpremie wil betalen. Kiest hij voor een lager pensioen, dan groeit zijn netto inkomen.

Ouderenpartij Unie 55+ noemt het kabinetsplan “onzalig” en gelooft dat 65-plussers bij een middelloonsysteem verder in inkomen zullen terugvallen dan nu het geval is.

Werkgevers en werknemers wijzen de kabinetsplannen af. Het valt volgens hen mee met de dreigende onbetaalbaarheid van de pensioenen omdat werknemers vaak recht hebben op minder pensioen wegens pensioenbreuk, slechte regelingen en een gering aantal carrière-sprongen aan het eind van hun loonbaan. De sociale partners zien het plan als een ingreep in het arbeidsvoorwaardenoverleg.