Kabinet wil meer greep op lokale belastingen

DEN HAAG, 2 SEPT. Het kabinet wil meer greep krijgen op de gemeentelijke belastingen en heffingen, omdat een stijging van deze lokale lasten het inkomensbeleid van de rijksoverheid in de afgelopen jaren heeft doorkruist.

Dat is de kern van de Nota Lokale Lasten van staatssecretaris Vermeend (Financiën) en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) die op Prinsjesdag officieel wordt gepresenteerd. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad een principeakkoord bereikt over de nota.

Uit een onderzoek van Financiën blijkt dat een stijging van de lokale lasten vaak een gevolg is van het overhevelen van rijkstaken naar provincie en gemeenten. Vermeend en Van de Vondervoort vinden dat gemeenten hiervoor moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via het Gemeentefonds, en dat lasten niet mogen worden afgewenteld op burgers en bedrijfsleven.

Het kabinet vindt dat de nieuwe Wet waardering onroerend zaken (WOZ) niet tot extra inkomsten mag leiden voor de gemeenten. De rijksoverheid heeft via een verlaging van het huurwaardeforfait, de woonbelasting voor huiseigenaren, een dreigende lastenverzwaring afgewenteld. Het kabinet wil met de gemeenten een afspraak maken waarbij extra opbrengsten van de WOZ worden vertaald in lagere gemeentelijke tarieven.

De gemeente is vrij in het vaststellen van de gemeentelijke belastingen. Aan gemeentelijke heffingen is een maximum gebonden, deze mogen nooit meer zijn dan honderd procent van de kosten. Tussen de gemeenten bestaan grote verschillen in de hoogte van de heffingen. Dit komt door een verschil in kosten tussen de gemeenten en een verschil in de mate waarin deze kosten worden doorberekend aan de burgers en het bedrijfsleven.

Het is de bedoeling dat ieder jaar bij het opstellen van de rijksbegroting de ministerraad op de hoogte is van de gemeentelijke plannen ten aanzien van belastingen en heffingen. Zo wil het kabinet voorkomen dat het inkomensbeleid wordt doorkruist door een gemeentelijk lastenverzwaringen. Het kabinet gaat bij het rijksbeleid de financiële consequenties voor de lagere overheden duidelijker aangeven en eventuele kostenstijgingen compenseren via het Gemeentefonds.

Bij de Nota Lokale Lasten ligt het accent bij de burgers en het inkomensbeleid.