Stroom van hout

Het artikel over de uitstoot van CO (W&O, 22 aug.) geeft mij aanleiding tot enige opmerkingen.

Wanneer alleen afvalhout en dunninghout worden verstookt voor energie-opwekking dan kan worden aangenomen, dat de CO-opnamecapaciteit van (alle) bossen ongewijzigd blijft. Weliswaar zullen bomen groeien en dus een grotere capaciteit krijgen, maar daartegenover staat, dat niet alleen 'uitdunning' plaatsvindt, maar dat ook onvolgroeide bomen worden gekapt ten behoeve van ander houtgebruik, om niet te spreken van 'overgebruik' ten behoeve van energie-opwekking.

Voor de beantwoording van de vraag, in hoeverre het verbranden van hout meer of minder CO oplevert dan het verbranden van fossiele brandstof ontbreken mij de gegevens, maar ik neem aan, dat het verschil niet zeer groot zal zijn.

De door het verbranden van hout veroorzaakte hoeveelheid CO zal, precies als dezelfde hoeveelheid CO door het verbranden van fossiele brandstof (om dezelfde hoeveelheid energie te verkrijgen) door het bos moeten worden verwerkt.

Mijn conclusie is, dat het voor de hoeveelheid CO in de atmosfeer geen enkel verschil uitmaakt, of er hout dan wel fossiele brandstof in energie wordt omgezet.

Dat het gebruik van hout wordt gepropageerd kan ik onderschrijven, maar dan uit het oogpunt van het terugbrengen van 'roofbouw' op onze fossiele brandstoffen.

    • Ir. J. Prummel