'Carrousel' van politiechefs begint op gang te komen

ROTTERDAM, 30 AUG. De 'carrousel' van politiechefs is in afgeslankte vorm alsnog rondgekomen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben met korpschef S. van Hulst van Hollands Midden een akkoord bereikt. Hij vertrekt per 1 januari 1997, zodat er ruimte ontstaat om de in de IRT-affaire bekritiseerde hoofdcommissaris M. Straver van Haarlem naar Hollands Midden over te plaatsen.

De Tweede Kamer heeft in mei van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) geëist dat hij uiterlijk in september de personele consequenties voor de politie van de parlementaire enquête opsporingsmethoden bekendmaakt. Daarop besloot de minister een bestaand plan voor de roulatie van politiechefs versneld door te voeren.

De uitvoering van dat plan stuitte de laatste maanden op verscheidene complicaties. Dijkstal slaagde er voor de zomer wel in de Haarlemse korpschef Straver over te halen naar Hollands Midden te vertrekken, maar de daar zittende politiechef Van Hulst sloeg het aanbod af naar Utrecht over te stappen. Daarna stuitte ook de geplande overgang van de Utrechtse hoofdcommissaris J. Wiarda naar Den Haag op problemen, omdat de Haagse hoofdcommissaris J. Brand weigert eerder te vertrekken dan 1 september 1997.

Dijkstal heeft nu besloten de carrousel voorlopig te beperken tot drie politiechefs. Van Hulst vertrekt per 1 januari 1997 uit Hollands Midden en wordt dan 'vrijgesteld voorzitter' van de Raad van Hoofdcommissarissen, een bijbaan die hij al vervult. Daarnaast krijgt hij enige extra taken bij het pas gevormde Nederlands Politie Instituut (NPI).

Per 1 januari 1998 is voor Van Hulst een overgang naar het Korps Landelijke Politiediensten (gepland, waar hij als 'kandidaat-korpschef' naar voren wordt geschoven, zo is hem toegezegd. Voor deze oplossing is gekozen omdat er op korte termijn geen nieuwe baan te vinden was voor de huidige KLPD-korpschef, J. de Wijs.

Voorzitter d'Hondt van de korpsbeheerders wijst erop dat minister Dijkstal nu slechts “een deel van zijn voorgenomen maatregelen heeft afgerond”.

Van Hulst kan pas in 1998 naar het KLPD, omdat De Wijs zijn termijn bij dat korps wil afmaken. De KLPD-chef heeft wel oren naar een functie bij de politie op de Nederlandse Antillen of Aruba - zijn geboortegrond - maar heeft er in gesprekken met de ambtelijke top van Binnenlandse Zaken en Justitie de laatste maanden zijn ergernis over uitgesproken dat door zijn betrokkenheid bij de carrousel ten onrechte de indruk is gewekt dat hij een rol heeft gespeeld in de IRT-affaire.

Inmiddels is door Binnenlandse Zaken en Justitie ook besloten voorlopig af te zien van de met Wiarda al overeengekomen overgang naar Den Haag.

Pagina 3: Vakbonden schortten hun medewerking op

De Haagse politievakbonden hadden eerder hun medewerking aan de benoemingsprocedure opgeschort omdat ze denken alleen formeel inspraak in de benoeming te krijgen. De Tweede Kamer reageerde sceptisch op een promotie voor Wiarda omdat hij wordt gezien als een van de medeschuldigen aan de IRT-affaire. Omdat bovendien korpschef Brand weigert eerder te vertrekken, is overeengekomen de benoeming van Wiarda “in de ijskast te zetten”, aldus een betrokkene.

Vorige week werd bekend dat landmachtgeneraal J.W. Brinkman de nieuwe korpschef van Rotterdam wordt als opvolger van R. Hessing. Die benoeming viel echter buiten de carrousel omdat al sinds het voorjaar bekend was dat burgemeester Peper een opvolger van buiten de politie wilde, waardoor pogingen van Binnenlandse Zaken zittende politiechefs naar Rotterdam over te plaatsen op een veto van Peper stuitten. d'Hondt van de korpsbeheerders sprak vanochtend nadrukkelijk de hoop uit dat Dijkstal zijn plannen voor de overplaatsing van veel meer korpschefs de komende maanden alsnog nakomt.

Minister Sorgdrager zal vandaag de gesprekken afronden met de leden van het openbaar ministerie die in de IRT-affaire een rol hebben gespeeld. De twee officieren van justitie die in de rapportage van procureur-generaal R. Ficq - die namens het OM beoordelingsgesprekken heeft gevoerd met betrokkenen - de meeste kritiek te verduren krijgen, O. van der Veen uit Haarlem en M. van Capelle in Groningen, zouden vanmiddag op het departement van Justitie te horen krijgen welke maatregelen Sorgdrager tegen ze treft. Eerder werd al bekend dat de minister de Haarlemse hoofdofficier van justitie L. de Beaufort een andere baan heeft aangeboden. Hij mag naar verluidt hoofdofficier van justitie worden in Utrecht. De Beaufort, die deze week met vakantie is gegaan heeft al wel overleg gevoerd met zijn Utrechtse collega Berger maar nog niet formeel op het aanbod gereageerd. In kringen van hoofdofficieren van justitie verluidt het dat Vrakking van Sorgdrager mag aanblijven in de hoofdstad.