Aanpak van fraude in de bouwsector

DEN HAAG, 30 AUG. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de concurrentievervalsing in de bouw aanpakken. Aanleiding vormen de activiteiten van bouwbedrijven die via Oost-Europese onderaannemers met zeer lage offertes, wegens de lage lonen in deze landen, grote projecten binnenhalen.

De Arbeidsinspectie van het ministerie onderzocht samen met het GAK, de Belastingdienst, de Vreemdelingendienst en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid,de werkzaamheden van Oost-Europese werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Uit het onderzoek bleek dat de lonen die aan de Oost-Europese werknemers zijn uitbetaald ver onder het CAO-loon en zelfs ver onder het wettelijk minimumloon liggen. In een aantal gevallen kregen de werknemers niet meer dan 251 gulden netto per maand. Ook is er sprake van het ontduiken van belasting- en premieverplichtingen. Het werk bleek bovendien veel minder specifiek dan in de vergunningaanvraag beschreven.

Het ministerie onderzoekt nu de mogelijkheid van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers die korter dan een half jaar in Nederland werken.