Schatkist wordt per saldo weer gevuld

AMSTERDAM, 28 AUG. De Bundesbank is er opnieuw in geslaagd om de markten te verrassen. Vorige week donderdag verlaagde zij het repotarief onverwacht fors met 0,3 procentpunt tot 3,0 procent. Daarmee heeft dit tarief een historisch dieptepunt bereikt. Aangezien het Duitse groeiherstel maar moeizaam verloopt en het gevaar voor oplopende inflatie ver weg lijkt te zijn, is de verwachting dat de reporente in de komende maanden rond het huidige lage niveau zal blijven.

In navolging van de Bundesbank verlaagde ook de Nederlandsche Bank de rente, zij het slechts met 0,2 procentpunt. Het verschil tussen de Duitse reporente en het vergelijkbare Nederlandse beleningstarief, dat medio mei was opgelopen tot 0,7 procentpunt, werd hiermee verder verkleind tot 0,5 procentpunt (Nederland lager). De verlaging van de beleningsrente is (nog) niet volledig terug te vinden in de geldmarkttarieven. De 1-maands interbancaire rente is de afgelopen week met 14 basispunten (honderdste procentpunten) gedaald tot 2,82 procent. De rentevergoeding op 12-maands interbancaire deposito's nam met 10 basispunten af tot 3,23 procent.

Voor de Agent van Financiën zou het prettig zijn geweest als de Nederlandse renteverlaging iets eerder was gekomen. De Agent heeft de afgelopen week namelijk voor 1,5 à 2,0 miljard gulden korte middelen moeten opnemen bij het bankwezen, opdat het Rijk aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. Vorige week was reeds op de noodzaak hiervan gewezen. Een en ander wordt nog eens geïllustreerd in de Weekstaat. Afgelopen maandag was de schatkist zo goed als leeg en resteerde er nog 'maar' 89 miljoen gulden. Betalingen van het Rijk hebben in de verslagweek per saldo geresulteerd in een geldmarktverruiming van 818 miljoen gulden. Daar stond afgelopen maandag een 1,1 miljard gulden lagere speciale belening tegenover. Te zamen met enkele geringe mutaties in de overige posten, resulteerde dit in een toename van de post Voorschotten in rekening courant met 371 miljoen gulden. De besparing op het contingent bleef ongewijzigd 3,0 procent. Deze week zullen de gebruikelijke eindemaands belastingafdrachten de schatkist instromen. Weliswaar staan hier betalingen van het Rijk tegenover - waaronder de aflossing van de opgenomen korte middelen - maar per saldo zal het Rijk beter bij kas komen te zitten (geldmarkt verkrappend). De geldmarkt wordt verder licht verkrapt doordat de storting van 1.996 miljoen gulden op NBC's (Nederlandsche Bank Certificaten) niet volledig wordt gecompenseerd door vervallende NBC's (1.765 miljoen gulden). Met het oog op deze verkrappingen heeft DNB de nieuwe kasreserve met 4,5 miljard gulden verlaagd tot 2,0 miljard gulden. Deze kasreserve zal vrijdag ingaan en heeft een looptijd van 10 dagen.

Bron: Economisch Bureau ING1