Reparatie daling Friesland: 165 mln

LEEUWARDEN, 27 AUG. In Friesland is 165 miljoen gulden nodig voor het vernieuwen en aanpassen van polderkaden, dijken, bruggen en sluizen om de gevolgen van bodemdaling, veroorzaakt door gaswinning, te compenseren. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Bodemdaling Friesland naar de gevolgen van bodemdaling door aardgaswinning op de waterhuishouding in Friesland.

Volgens de meest recente prognose van april vorig jaar zal de Friese bodem tot 2025 in een gebied van 105.000 hectare 4 tot 24 centimeter dalen. De grootste daling vindt in het uiterste noordoosten van de provincie plaats, waar de bodem tussen de 20 en 24 centimter zal dalen en op Ameland, waar de daling 18 centimeter zal bedragen.

Uit de inventarisatie in opdracht van de Stuurgroep, waarin de Friese waterschappen, gemeenten en de provincie samenwerken, wordt duidelijk dat er schade kan ontstaan aan kaden, in huizen (natte kelders en vochtoverlast langs boezemvaarten en kanalen) en aan oeverconstructies en beschoeiingen. Maatregelen zijn nodig om die schade op te vangen. Het gaat hier om bijvoorbeeld het aanpassen van stuwen, verhoging van kades, het verhogen van zeedijken over een lengte van 38 kilometer en het vervangen van oeverbescherming (palen, damwanden en schotten).

In de polders zal de bodemdaling kunnen worden opgevangen door het waterpeil te laten zakken. De kosten zullen in principe worden vergoed door de concessiehouder die in het gebied actief is, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Volgens de NAM-woordvoerder wordt er in de bedrijfsvoering rekening gehouden met schadevergoedingen. “Het staat in de voorwaarden van de concessiehouder.” In gebieden waar gemalen en kades in het kader van een ruilverkaveling worden vernieuwd worden de kosten gedeeld. In de provincie Groningen wordt vanaf 1990 voor een bedrag aan ruim 900 miljoen gulden uitgevoerd aan herstelwerkzaamheden als gevolg van bodemdaling. De Groningse bodem daalt meer nog dan in Friesland gemiddeld ruim 34 centimeter, door gaswinning.