Godsdiensten

Vorm (kerk) en wezen (geloof) zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Aan de kerk kan men het geloof weten, en omgekeerd, en men moet zich erbij neerleggen dat “het wezen van het roomskatholieke geloof” (J.L. Heldring, 16 augustus) zo aan de kerk te zien, veel verschilt van dat van de “streng monotheïstische godsdiensten”, die op hun beurt onderling ook wel wat “wezenlijke” verschillen vertonen.

Ook in het boeddhisme zijn er verscheidene stromingen die qua vorm en leringen veel verschillen van elkaar - de enige overeenkomst is dat zij zich allemaal beroepen op de leer de Boeddha.

Iets dergelijke meen ik, kunnen wij constateren in het Christendom.

    • John Willemsens